Christian 3.s danske Bibel

[723]

IIII.

MEn i de siste dage / da skal Bierget / paa huilcket HERRENS Huss staar / visselige vere høyre end alle Bierg / oc ophøyes offuer alle Høye. Oc FolckeneEsaiæ. 2. skulle løbe der til / oc mange Hedninge skulle gaa oc sige / Kommer / lader oss gaa hen op til HERRENS Bierg / oc til Jacobs Gudz Huss / at hand skal lære oss sine Veye / oc wi skulle vandre paa hans Gader / thi Louen skal vdgaa aff Zion / oc HERRENS ord aff Jerusalem.

Hand skal dømme iblant store Folck / oc straffe mange Hedninge i Landene langt borte / De skulle gøre deris Suerd til Plogiern / oc deris Spiud til Segle / Der skal inted Folck opløffte Suerd mod det andet / oc de skulle icke mere lære at stride. Huer skal bo vnder sit Vintræ oc Figen træ / vden fryct / Thi den HERRE Zebaoths Mund haffuer talit det. Thi huert Folck skal vandre i sin Gudz naffn / Men wi skulle vandre i HERRENS vor Gudz Naffn altid oc euindelige.

Paa samme tid / siger HERREN / vil ieg forsamle de Halte / och sammen sancke deEsaiæ. 54. Forstøtte / oc dem som ieg haffuer plaffuit / oc vil gøre de Halte / at de skulle haffue Arff / och gøre de Forkaste til it stort Folck / oc HERREN skal vere Konge offuer dem paa Zions bierg fra nu indtil euig tid.

Och du Eder taarn / Zions daatters Befestning / Din gyldene Rosen skal komme / den første Herskaff / som er Jerusalems daatters Kongerige. Huorfaar henger du dig da nu til fremmede Venner? Er icke Kongen hoss dig? oc ere alle dine Raadgiffuere borte / at der er kommit Ve paa dig / lige som paa en i Barns nød? Kiere lid dog saadant Ve / och støn du Zions daatter / som en i Barns nød / Thi du maat visselige vd aff Staden / oc bo paa Marcken / och komme til Babylonien / Men du skalt dog bliffue frelst der fra igen / HERREN skal der frelse dig fra dine Fiender.

Thi mange Hedninge skulle paa det neste samle dem mod dig / oc sige / Hun er forbandit / Wi ville see vor lyst paa Zion. Men de vide icke "HERRENS tancke / och mercke icke hans Raad / at hand haffuer samlit dem til hobe / lige som Neger i Laden. Derfaare gør dig rede oc terske du Zions daatter / Thi ieg vil gøre dig iern Horn / oc kaaber Kløer / och du skalt sønder sla meget Folck / Saa vil ieg forbande deris Godz til HERREN / oc deris boskaff til den gantske Verdens Regentere. Men ruste dig nu du Krigerinde / Thi mand vil belegge oss / oc sla Jsraels Dommere paa Kindbenet met Keppen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.