Christian 3.s danske Bibel

|724 V.

OC du Bethlehem Ephrata / du som est liden iblant tusinde i Ju Matth. 2.da / Vdaff dig skal mig komme den som skal vere HERRE i Jsrael / hues vdgang haffuer verit fra begyndelsen oc fra euig tid. Diss emellem lader hand plaffue dem / Jndtil den tid / at den som skal føde / haffuer fød / Saa skulle da hans offuerbleffne Brødre igenkomme til Jsraels børn. Men hand skal staa op oc føde i HERRENS krafft / oc i hans Gudz Naffns Seyer / Oc de skulle bo / Thi hand skal bliffue herlig paa samme tid / saa viit som Verden er.

Der til skulle wi oc haffue fred for Assur / Som er nu falden i vort Land / oc haffuer nedtrædt vore Huss. Thi siu Hyrder oc otte Førster skulle opueckis mod hannem / som skulle forderffue Assur Land met Suerd / oc Nemrodz land met deris blote Vaaben. Saa skulle wi frelsis fra Assur / som er indfalden i vort Land / oc haffue nedtrædt vore Landemercke.

Psalm. 110. Oc Jacobs Offuerbleffne skulle bliffue iblant mange Folck / lige som en Dug aff HERREN / oc lige som Taare paa Gresset / som bier effter ingen / ey heller vare paa Mennisken. Ja de Offuerbleffne aff Jacob skulle vere iblant Hedningene hoss mange Folck / lige som en Løue iblant Diurene i skoffuen / lige som en vng Løue iblant en Faare Hiord / som ingen kand formene / naar hand gaar der igennem / nedtræder oc sønder riffuer. Thi din Haand skal vinde mod alle dine Modstandere / at alle dine Fiender skulle opryckis.

Paa samme tid / siger HERREN / vil ieg tage dine Heste fra dig / oc forderffue dine Vaagne. Oc oprycke alle dine stæder i Landet / oc sønder bryde alle dine Befestninger. Oc ieg vil oprycke alle Troldkarle hoss dig / at ingen Tegnis vdtydere skal bliffue hoss dig. Jeg vil oprycke dine Billede oc Affguder fra dig / at du skalt icke mere bede til dine Henders gerning. Oc ieg vil ned bryde dine Lunde / oc vdslette dine Stæder. Oc ieg vil bruge Heffn met grumhed oc vrede / paa alle Hedninge / som icke ville lyde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.