Christian 3.s danske Bibel

[728]

II.

HEr staar ieg paa min Vact / oc traader paa min Befestelse / oc skuer och seer til / huad mig sigis / oc huad ieg skal suare / den som mig straffer. HERREN suarede mig och sagde / Scriff denne Syn oc mal hende paa en Taffle / at de kunde læse hende / som løbe frem om hende (som er saa). Spaadommen skal io end nu fuldkommis / paa sin tid / oc skal endelige komme fri til liuset / oc icke bliffue vde / och om hun end fortøffuer / Da bier hende / hun skal visselige komme / och icke fortøffue det. See Roma. 1.Gal. 3.Ebre. 10.den som er haarnacket / hand skal ingen Ro haffue i sit hierte / Thi den Retferdige leffuer aff sin Tro.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.