Christian 3.s danske Bibel

[1031]

III.

O J wforstandige Galater / Huo haffuer tryllet eder / at i lyde icke Sandhed? Huilcke Christus Jhesus vaar Malet faar øyene / oc er nu kaarsfest iblant eder. Dette vil ieg aleniste lære aff eder / Haffue i anammet Aanden / ved Lowens Gerninger / Eller formedelst den Predicken om Troen? Ere i saa wforstandige? J begynte i Aanden / Ville i da nu fuldkomme det i Kødet? Haffue i da ledet saa meget forgeffuis? Om det ellers er forgeffuis. Den som nu giffuer eder Aanden / oc gør saadane Gerninger iblant eder / Gør hand det formedelst Lowens Gerninger? Eller ved den Predicken om Troen?

Lige som Abraham trode Gud / oc det er regnet hannem til Retferdighed. Gene. 15. Saa kende i io nu / At de som ere aff Troen / de ere Abrahams Børn.

Men Scrifften saa det tilforn / At Gud gør Hedningene retferdige formedelst Troen. Der faare forkynder hun Abraham / J dig skulle alle Hedninge velsignis. Saa bliffue nu de / som ere aff Troen / velsignede met den Tro Abraham. Fordi at de som omgaass metGene. 12. Lowens Gerninger / de ere vnder Forbandelse. Thi det staar screffuit / Forbandet vere huer mand / som icke bliffuer i alt det / som screffuit staar i Lowens bog / at handDeute. 27. det gør.

Men at ingen bliffuer retferdig faar Gud / formedelst Lowen / er obenbare / Thi den Retfer|1032 Abac. 2.Roma. 1.Leuit. 18.Deute. 21. dige skal leffue aff sin Tro. Men Lowen er icke aff Troen / Men det Menniske som det gør / hand skal leffue der ved / Oc Christus forløsde oss aff Lowens Formaledidelse / der Hand bleff en Forbandelse for Oss (Thi det staar screffuit / Forbandet er huer Mand som henger paa Træ ) Paa det at Abrahe velsignelse skulde komme iblant Hedningene / i Christo Jhesu / oc wi saa skulde faa den foriette Aand / formedelst Troen.

Kære Brødre / Jeg vil tale effter Menniskelig skick. Foracter mand dog icke it Menniskis Ebræ. 9.Testamente (naar det er stadfest) oc mand setter der inted til. Nu er io Foriettelsen tilsagd Abraham oc hans Sæd. Hand siger icke / ved de Sæde / som formedelst mange / men som ved Gene. 22.en / Formedelst din Sæd / som er Christus. Jeg siger oc der om / Det Testamente / som er tilforn stadfest aff Gud paa Christum / bliffuer icke til inted giort / at Foriettelsen skulde borttagis formedelst Lowen / huilcken som er giffuen offuer fire hundrede oc trediue aar der effter. Thi at bleffue Arffuen fortient ved Lowen / Da bleffue hand icke giffuen formedelst Foriettelsen / Men Gud skencte Abraham den fri formedelst Foriettelsen.

Roma. 4. Huad skal da Lowen? Hnn kom der til for Syndens skyld / Jndtil den Sæd kom / som Foriettelsen vaar skeet / Oc hun er beskicket aff Engelen / formedelst Meglerens haand. Nu er en Meglere icke en enistis Meglere / Men Gud er ene. Huorledis? Er da Lowen mod Guds Foriettelser? Det vere longt fra. Men haffde nogen Low veret giffuen som kunde gøre leff Roma. 11.uende / Da komme Retferdighed sandelige aff Lowen. Men Scrifften besluttede alting vnder Synd / At Foriettelsen skulde komme / formedelst Troen til Jhe Roma. 8.sum Christum / oc giffuis dem / som tro.

Men før end Troen kom / da bleffue wi foruarede vnder Lowen oc besluttede / paa den Tro / som skulde obenbaris. Saa haffuer Lowen veret vor Tuctmestere til Christum / at wi skulde bliffue Retferdige formedelst Troen. Men nu Troen er kommen / da ere wi icke mere vnder Tuctemesteren. Thi at i ere alle Guds Børn / formedelst Troen til Christum Jhesum. Thi at saa mange som ere døbte aff eder / de haffue iført Christum. Her er ingen Jøde eller Greker / Her er ingen Tienere eller Fri / Her er ingen Mand eller Quinde / Thi at i ere allesammen en i Christo Jhesu. Ere i da Christi / saa ere i io Abrahams Sæd / oc Arffuinge effter Foriettelsen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.