Christian 3.s danske Bibel

|997 S. Pauli Epistel til de Romere.

I.

[Illustration]

PAulus Jhesu Christi Vnderscrifft. Tienere / kaldet til Apostel / vdualt til at predicke Guds Euangelium / Huilcket hand loffuede tilforn / formedelst sine Propheter / i den hellige Scrifft / om sin Søn / som er fød aff Dauids Sæd effter kødet / oc krafftelige beuist at vere Guds Søn / effter Aanden / som helliger / Siden den tid hand opstod fra de Døde / som er / Jhesus Christus vor HERRE / Formedelst huilcken wi finge Naade oc Apostels Embede iblant alle Hedninge / at oprette Troens lydighed / vnder hans Naffn / Aff huilcke i ere oc en deel / som ere kallede aff Jhesu Christo.

Alle dem som ere i Rom / Guds Offuerscrifft elskelige / oc kallede Helligen.

Naade vere met eder oc Fred / aff GudHilsen. vor Fader / oc den HERRE Jhesu Christo.

Først tacker ieg min Gud / formedelstTilbiudelse. Jhesum Christum / paa alle eders vegne / At mand taler om eders Tro i al Verden. Thi Gud er mit Vidne (huilcken ieg tien i min Aand / vdi Euangelio om hans Søn) At ieg vden affladelse tencker paa eder / oc formaner altid i min Bøn / om det vilde en gong ske / at ieg kunde komme til eder / formedelst Guds vilie. Thi mig forlengis effter at see eder / Paa det at ieg maatte dele nogen aandelig Gaffue met eder / at styrcke eder met (det er) At ieg kunde bliffue trøstet met eder formedelst eders oc min Tro / som wi haffue tilsammen.

Jeg vil icke dølie før eder / kære Brødre / at ieg haffuer offte sæt mig faare / at komme til eder / Men teg haffuer her til veret forhindret / At ieg kunde ocsaa haffue giort Fruct iblant eder / lige som iblant andre Hedninge. Jeg er deris Skyldener / baade som ere Greker oc icke Greker / baade de Visis oc de Wuisis / Der faare / er ieg tilbøyelig / saa meget som mig mueligt er / at ocsaa predicke Euangelium faar eder i Rom. Thi ieg bluiss icke Euangelium om Christo / Thi det er Guds Krafft / som gør dem alle salige / der tro paa / Jøderne besynderlige oc Greker ocsaa. Fordi at den Retferdighed bliffuer obenbaret der vdi / som gelder faar Gud / huilcken som kommer aff Troen til Troen / lige som ochAbacuc. 2. staar screffuit / Den Retferdige skal leffue aff sin Tro.

Thi Guds vrede skal obenbaris aff Himmelen offuer alt wgudeligt væsen oc Menniskens wretferdighed / som opholde Sandhed i wretferdighed. Thi at mand veed / at Gud er til / det er dem obenbaret / Thi Gud obenbarede dem det / der met / at Guds wsynlige væsen / det er / hans euige Krafft oc Guddom / bliffuer seet / naar mand acter det / paa Gerningerne / som er / paa Verdens skabelse. Saa / at de haffue ingen aarsage / Effterdi de viste / at der er en Gud / oc de prisede hannem icke oc ey heller tackede hannem som en Gud / Men de ere bleffne forfengelige i deris Tancker / oc deris wforstandige Hierte er formørcket. Der de hulde sig Vise / ere de bleffne til Daarer / oc de haffue foruent den wforgengelige Guds Herlighed / til it Billede / som er det forgengelige Menniske ligt / oc Fulene / oc de fireføttede oc de krybende Diur.

|998 Der faare haffuer oc Gud giffuit dem hen i deris Hiertis begering / i wrenlighed / at beskemme deris egne Legeme paa dem selff. De som foruende Guds Sandhed til Løgn / oc ærede oc tiente Skabelsen mere end Skaberen / som er loffuit i euighed / Amen. Der faare haffuer Gud oc giffuit dem hen i skendelig begering / Thi deris Quinder foruende den naturlige brug til wnaturlig. Disligest ocsaa Mendene forlode Quindernis naturlige brug / oc de ere optende til huer andre i deris begering / oc brugede dem skendelige / Mand met Mand / oc finge deris vildfarelsis Løn (som det da skulde vere) paa dem selff.

Oc lige som de icke actede / at kende Gud / saa gaff Gud dem oc hen i deris vanartige sind / at gøre / det som icke duer / Fulde aff al Wretferdighed / Horeri / Skalckhed / Gerighed / ondskaff / fulde aff Auind / Mord / Trette / Suig / Forgifftighed / Øretudere / Baguaskere / Gudsforactere / Fortredere / Hoffmodige / Stortalende / Skadelige / deris Foreldre wlydige / Wfornumstige / Troløse / Wkærlige / Wforligelige / Wbarmhertige. Som vide Guds Retferdighed (at de / som saadant gøre / ere skyldige at dø) De gøre det icke aleniste / men haffue oc behagelighed til dem / som det gøre.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.