Christian 3.s danske Bibel

XIIII.

|110 siugis renselse. Matth. 8.Mar. 1.Luc. 5. 17. OC HERREN talede met Mose / oc sagde / Dette er Lowen offuer den Spe dalske / naar hand skal rensis. Hand skal komme til Presten / Oc Presten skal gaa vd aff Leyren / oc besee / huorlunde det Spedalske tegen er lægt paa den Spedalske. Oc hand skal befale den / som skal rensis / at tage tho leffuende Fule / som ere rene / oc Ceder træ / oc rosen faruit vld oc Jsop. Oc hand skal befale at slacte den ene Ful i it leerkar hoss rindende vand. Oc hand skal tage den leffuende Ful / met Ceder træet / rosen faruit vld oc Jsopen / oc døppe det i den slacte de fuliss blod / hoss det rindende vand / oc offuer stencke hannem siw gonge / som skal rensis aff Spedalsk sot / oc rense hannem saa / oc lade den leffuendis Ful flue hen i den obne marck.

Men den som rensit er / skal to sine Klæder / oc rage alt sit Haar aff / oc bade sig i vand / saa er hand ren. Siden maa hand gaa i Leyren / dog skal hand bliffue vden faar sit Paulun i siw dage. Oc den siuende dag skal hand rage alt sit haar aff hoffuidet / skeggit / aff øyen bryne / saa at alt hans haar bliffuer affraget / oc hand skal to sine klæder / oc bade sit legeme i vand / saa er hand ren.

Log Log er en liden maade saa kaldet paa Ebraisk dog wuist huor stor den er. Oc den ottende dag skal hand tage tw Lam vden lyde / oc it aars gammelt Faar vden lyde / oc tre tiende huedemel til Madoffer blendet met olie / oc en Log olie. Saa skal Presten skicke den som er ren giort / oc disse ting / faar HERREN / vden faar Vidnrsbyrdens Tabernakels dør. Oc hand skal tage det ene lam / oc offre det til it Skyldoffer met den Log olie oc Røre det faar HERREN / oc siden slacte Lammet / der som mand slacter Syndoffer oc Brendoffer / som er paa den hellige sted / Thi lige som Syndofferet hør Presten til / saa gør oc Skyldofferet / Thi det er det allerhelligste.

Oc Presten skal tage aff Skyldofferens blod / oc stryge paa hans høgre ørelep som er bleffuen Ren / oc paa hans høgre tømmelfinger / oc paa hans høgre tømmeltaa. Siden skal hand tage olie aff samme Log / oc lade den i sin (det er i Prestens) venstre haand / oc døppe sin finge r aff sin høgre haand i olien / som hand haffuer i sin venstre haand / oc stencke met sin singer siu gonge aff olien for HERREN . Men aff den olie som hand haffuer i sin haand igen skal hand stryge paa hans høgre ørelep som er bleffuen Ren / oc paa hans høgre tømmelfinger / oc paa hans høgre tømmeltaa / offuen paa Skyldofferens blod. Men det som er bleffuit igen aff olien i hans haand den skal hand lade paa hans hoffuit som er bleffuen Ren / oc forlige hannem faar HERREN . Oc hand skal gøre Syndofferet / oc forlige hannem / som er bleffuen Ren / paa hans wrenighedz vegne. Oc siden skal hand slacte Brendofferet / oc skal offre det paa Alteret / met Madofferet oc forlige hannem / saa er hand ren.

Men er hand Fattig / oc kand icke fortiene saa meget met sin haand / Da skal hand tage it Lam til it Skyldoffer til Rørelsen / at forlige hannem met / oc en tiende part Huedemel blendet met olie til Madoffer / oc en Log olie / oc tho Turtelduer / eller tho Vnge duer / som hand kand fortiene met sin haand / At den ene bliffuer it Syndoffer / den anden it Brendoffer. Den skal hand bære til Presten / faar HERREN / vden faare Vidnesbyrdens Tabernakels dør / den ottende dag / effter hand er bleffuen ren.

Saa skal Presten tage Lammet til Skyldofferet / oc den Log olie / oc skal Røre det altsammen faar HERREN / oc slacte Lammet til Skyldoffer. Oc tage aff samme Skyldoffers blod / oc smøre paa hans høgre ørelep / som er bleffuen Ren / oc paa hans høgre tømmelfinger / oc paa hans høgre tømmeltaa / Oc hand skal lade aff olien i sin (det er i Prestens) venstre haand / Oc stencke met sin finge r aff sin høgre haand / den olie som er i hans venstre haand / siw gonge faar HERREN .

Men hand skal stryge aff det som hand haffuer igen i sin haand / paa hans høgre ørelep / som er bleffuen ren / oc paa hans høgre tømmelfinger / oc paa hans høgre tømmeltaa / offuen paa Skyldofferens blod. Men huad som er igen aff olien i hans haand / det skal hand lade paa hans hoffuit som er bleffuen Ren / til at forlige hannem faar HERREN . Siden skal hand gøre it Syndoffer aff den ene Turteldue eller Vnge due / som hans haand kunde fortiene / oc it Brendoffer aff den anden / met Madofferet / oc Presten skal saa forlige den faar HERREN som er bleffuen Ren. Denne skal vere Lowen faar den Spedalske / som icke kand forhuerffue met sin haand / det som hør til hans renselse.

Spedalsk siuge i huss. Oc HERREN talede met Mose oc Aaron / oc sagde / Naar i komme ind i Canaans land / huilket ieg vil giffue eder til Eyedom / oc ieg sender Spedalsk tegen ind i noget Hwss / vdi eders eyedommis land / Da skal den komme / oc giffue Presten til kende som hus et eyer oc sige / Mig synes / at der er kommet Spedalsk tegen i mit huss. Saa skal Presten befale / at de skulle rydde huset / før end Presten gaar der ind / at besee tegenet / at det skal icke bliffue altsam men wrent som er i huset / Siden skal Presten gaa hen ind / at besee husit.

Naar hand beseer tegnet / oc befinder / at der ere gule eller rødlyddede huler paa veggen i |111 husithuset / saa at de ere dybere til syne / end veggen er ellers / Da skal hand gaa vd at dørren aff huset / oc løcke huset til i siw dage. Oc naar hand kommer igen paa den siuende dag / oc seer at tegnet haffuer videre ind ædet sig / paa veggene i huset / Da skal hand befale at bryde de stene vd / som tegnet er paa / Oc kaste dem vden faare Staden / paa en wren sted. Saa skal mand skrabe huset trint omkring inden til / och kaste kalken som mand affskraber vden for Staden paa en wren sted. Oc tage andre stene oc sette i steden igen / oc kalke huset igen met anden kalk.

Men om samme tegen kommer igen / oc vdbryder i huset / effter at mand haffuer vdbrudet stenen / oc kalket huset anderlunde / da skal Presten gaa der ind. Oc naar hand seer / at det tegen haffuer videre ind ædet sig / da er der visselige it fortærende Spedalsk i huset / oc det er wrent. Der faare skal mand affbryde huset / sten oc træ / oc all den kalk som er i huset / oc føre det vden faar Staden paa en wren sted. Oc huo som gaar ind i det huss / saa lenge som det er tilluct / hand er wren til afftenen. Men huo som ligger eller æder der vdi / hand skal to sine Klæder.

Men der som Presten / naar hand gaar ind / seer / at tegnet haffuer icke ædet sig videre i husit / effter at huset bleff kalket / Da skal hand dømme det rent / Thi tegnet er lægt. Saa skal hand tage til Syndoffer for huset tho Fule / Ceder træ / oc rosen farffuit vld oc Jsop. Oc slacte den ene Ful vdi it lerkar hoss it rindede vand. Oc skal tage Ceder træet / den rosen farffuit vld / oc den Jsop / oc den leffuendis Ful oc dyppe det i den slactede Fulis blod / hoss det rindende vand / oc offuer stencke huset siw gonge / Oc saa skal hand affløse huset met Fulens blod / oc met rindende vand / met den leffuende Ful / met Ceder træet / met Jsopen oc met den rosen farffuit vld. Saa skal hand lade den leffuende Ful flue vd aff Staden fri bort paa marcken / oc forlige huset / saa er det rent.

Denne er Lowen paa alle honde Spedalsk tegen oc paa Skab oc paa Spedalsk paa klæder / oc huss / oc om bulde / blegner oc huid røde / At mand maa vide / naar noget er rent eller wrent / Oc dette er Lowen om Spedalsk.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.