Christian 3.s danske Bibel

[877]

VIII.

DEr hand gick ned til Bierget / fulde der meget Folck effter hannem. Oc see / derMarci 1. Lucæ 5. kom en Spedalske / oc tilbad hannem / oc sagde / HERRE / om du vilt / da kant du vel rense mig. Oc Jhesus vdracte sin Haand / rørde ved hannem / oc sagde / Jeg wil gøre det / ver ren / Oc hand bleff strax ren aff sin Spedalske. Oc Jhesus sagde til hannem / See til / Sig ingen det / Men gack hen / oc bete dig faar Presten / Oc offre den gaffue / som Mose haffuer defalet / til it Leuit. 14. Vidnisbyrde offuer dem.

Der Jhesus gick ind i Capernaum / traadde en Høffuitzmand til hannem / hand badLucæ 7. hannem / oc sagde / HERRE / min Tienere ligger hiemme / oc er Verckbrøden / oc pinis suarlige. Jhesus sagde til Hannem / Jeg wil komme / oc helbrede hannem. Høffuitzmanden suarede / oc sagde / HERRE / Jeg er icke verd / at du skalt gaa vnder mit Tag / Men sig ekon it Ord / da bliffuer min Tienere helbrede. Thi ieg er it Menniske / som er Øffrigheden vnderdanig / Oc ieg haffuer Stridzmend vnder mig / Naar som ieg alligeuel siger til den ene / gack hen / saa gaar hand. Oc til den anden / Kom hid / saa kommer hand / Oc til min Tienere / Gør det / saa gør hand det.

Der Jhesus det hørde / forundrede hand sig / oc sagde til dem / som hannem effterfulde / Sandelige siger ieg eder / Saadanen Tro haffuer ieg icke fundet i Jsrael. Men ieg siger eder / Mange skulle komme aff Øster oc aff Vester / oc side met Abraham oc Jsaac / oc Jacob i Himmerigis rige / Men rigens børn skulle stødis hen vd i mørcket / Der skal vere graad oc tendegnidsel. Oc Jhesus sagde til Høffuitzmanden / gack bort / Dig ske som du trode. Oc hans Tienere bleff helbrede i den samme time.

Oc Jhesus kom i Peders Hwss / oc saa / At hans Hustruis moder laa oc haffde Marci 1. Lucæ 4. Koldesiuge / da tog hand paa hendis haand / Oc den Koldesiuge forlod hende. Oc hun stod op / oc tiente dem.

Om afftenen førde de mange Besette til hannem / Oc hand vddreff Aanderne met Ord /Marci 1.Lucæ 4. Esaiæ 53. oc helbredede dem alle / som vaare Siuge / At det skulde fuldkommis / som er talet ved Propheten Esaia / som siger / Hand tog vor Skrøbelighed paa sig / oc hand bar vore Siugdomme.

Oc der Jhesus saa meget Folck omkring sig / bad hand dem fare hen offuer paa hin sideLucæ. 4. Haffuit. Oc der gick en Scrifftklaag til hannem / hand sagde til hannem / Mestere / ieg vil følge dig / huort du gaar. Jesus sagde til hannem / Reffue haffue Graffuer / Oc Fule vnder Himmelen haffue Reder / Men Menniskens søn haffuer icke det / hand kand legge sit hoffuit til.

Oc en anden blant hans Disciple / sagde til hannem / HERRE / Giff mig loff / at ieg maa gaa hen / oc tilforn iorde min Fader. Jhesus sagde til hannem / Følge du mig / oc lad de Døde iorde deris døde.

Oc hand gick i Skibet / oc hans Disciple fulde hannem. Oc see / da begyntis en stor storm iMarci 4. Lucæ 8. Haffuit / saa at Skibet skiultis ocsaa aff Bølgerne / Oc hand soff. Oc Disciplene ginge til hannem / oc vacte hannem op / oc sagde / HERRE/ hielp oss / wi forderffuis. Da sagde hand til dem / J lidet troendes / Hui ere i saa frøctactige? Oc hand stod op / oc truede Værit oc Haffuit / Saa bleff det gantske stille. Men Menniskene forundrede dem / oc sagde / Huad er det for en Mand / at Værit oc Haffuit ere hannem lydige?

Oc hand kom paa hin side Haffuit / til de Gergeseners egn / Der løbe tho Besette mod Marci 5. Lucæ 8. hannem / de komme aff de dødis Graffuer / oc de vaare saare grumme / saa / at der kunde ingen vandre at den samme vey. Oc see / de robte / oc sagde / Ah Jhesu / du Guds søn / Huad haffue wi met dig at gøre? Est du kommen hid / at pine oss / før end det er tid? Oc der vaar longt fra dem en stor hiord Suin paa marcken. Da bade Diefflene hannem / oc sagde / Vilt du driffue oss vd / da giff oss loff at fare i den Suine hiord. Oc hand sagde / farer hen. Da fore de vd / oc fore i Suine hiorden. Oc see / den gantske Suine hiord styrte sig hastelige i Haffuit / oc drucknede i |878 vandet. Oc Hyrderne flyde / oc ginge hen i Staden / oc sagde det altsammen / oc huorledis det gick met de Besette. Oc see / da gick den gantske Stad vd mod Jhesu. Oc der de saae hannem / bade de hannem / At hand vilde vige aff deris egn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.