Christian 3.s danske Bibel

|900 S. Marci Euangelium

I.

[Illustration]

DEtte er Euangelij begyndelse / om Jhe Malach. 3.Esai. 40.Iohan. 1.Mat. 3. Lucæ 3.su Christo / Guds Søn / som staar screffuit i Propheterne. See / Jeg sender min Engel faar dig / som skal berede din veyfaar dig. Det er en Predikeris røst i Ørcken / Bereder HERRENS vey / gører hans stij rette.

Johannes vaar i Ørcken / døbte oc predickede om Penitentzis Daab / til syndernis forladelse. Och det gantske Jødeland gick vd til hannem / oc de aff Jerusalem / oc lode sig alle døbe aff hannem i Jor Iohan. 1.dan / oc bekende deris Synder.

Oc Johannes vaar kled met Kamels haar / oc met it Belte aff læder om sine len der / oc oed Greshopper oc vilt Hunnig. Oc predickede / oc sagde / Der kommer en effter mig hand er sterckere end ieg / Huilcken ieg er icke verdig til / at bucke mig ned faar hannem / oc opløse hans Skotuenge. Jeg døber eder met Vand / Men hand skal døbe eder met den hellig Aand.

Matt. 3.Lucæ. 3.Iohan. 1. Oc det hende sig paa den samme tid at Jhesus kom aff Galilea fra Nazareth / oc loed sig døbe aff Johanne i Jordan / Oc hand stigde skrax op aff vandet / oc saa / at Himmelen obnedis / Oc Aanden komme ned paa hannem lige som en Due. Oc der skede en røst aff Himmelen / Duest min elskelige Matt. 3. Lucæ 3.Søn / i huilcken ieg haffuer behalighed.

Oc strax dreff Aanden hannem vd i Ørcken / oc hand vaar der fyretiue dage i Ørcken / Oc bleff fristet aff Satan / oc vaar hoss Diur / Oc Englene tiente hannem.

Men effter at Johannes bleff greben / kom Jhesus i Galilea / oc predickede Euangelium om Guds rige / oc sagde / Tiden er fuldkommen / oc Guds rige er nær / Bedrer e Matt. 4. Lucæ 4.der oc troer Euangelium.

Oc der hand gick hoss det Galileiske haff / Saa hand Simon och hans broder Andreas / at de kaste deris garn i Haffuit / Thi de vaare Fiskere. Och Jhesus sagde til dem / Følger mig Matt 4. Lucæ 5.effter / Jeg vil gøre eder til Menniskens fiskere. Oc de forlode strax deris garn oc fulde hannem effter. Oc som hand gick der fra lidet lenger frem / saa hand Jacobum Zebedei søn / och hans broder Johannem / at de bøte garn i skibet / Oc hand kallede strax at dem. Oc de forlode deris fader Zebedeum i skibet met Daglønerne / oc fulde hannem effter.

Oc de ginge ind i Capernaum / oc strax om Sabbathen gick hand i Scholen / oc lærde. Matt. 7. Lucæ 4.Oc de forundrede dem paa hans lerdom / Thi hand lerde veldelige / och icke som Scrifftkloge

Oc der vaar it Menniske i deris Schole / som vaar besæt met en wren Aand / den robte / oc sagde / Holt / huad haffue wi met dig at skaffe Jhesu aff Nazareth? Du est kommen ath forderffue oss / Jeg veed huo duest / Guds hellige. Oc Jhesus truede hannem / oc sagde / Ti stille / oc far vd aff hannem. Oc den wrene Aand reff hannem / oc robte høyt / och foer vd aff hannem. Oc de bleffue alle forfærdede / saa / at de bespurde sig met huer andre / oc sagde / Huad er det? Huad er dette for en ny Lerdom? Hand biuder de wrene Aander met mact / oc de lydde hannem. Oc hans Røcte vdspriddis strax trint om kring / vdi Galilee egn.

Oc de ginge strax aff Scholen / oc komme i Simonis oc Andree huss met Jacob och Jo|901hannes. Oc Simonis hustruis Moder laa oc haffde Kaaldesiuge / oc strax sagde de hannemMatt. 8. Lucæ. 4. aff hende. Oc hand traadde til hende / oc reysde hende op / oc holt hende ved haanden / oc den Kaaldesiuge forlod hende strax / Oc hun tiente dem.

Men om afftenen der Solen vaar nedgangen / da førde de allehaande Siuge oc besette til hannem / Oc den gantske Stad forsamlede sig faar dørren. Och hand halp mange Siuge / som vaare beladne met atskillig siugdom / Oc hand vddreff mange Dieffle / och lod Diefflene icke tale / thi de kende hannem.

Oc om morgenen stod hand op før dag / oc gick hen vd. Oc Jhesus gick til en øde Sted / oc giorde der sin bøn. Oc Peder met dem som vaare hoss hannem / skyndede sig effter hannem och der de funde hannem sagde de til hannem / Huer mand leder effter dig. Och hand sagde til dem / lader oss gaa til disse neste Stæder / at ieg oc kand der predicke / Thi ieg er der til kommen. Oc hand predickede i deris Scholer / vdi al Galilea / Oc vddreff Dieffle.

Lucæ. 4.Matt. 8. Lucæ. 5. Och der kom en Spedalsk til hannem / bad hannem / bøyde sine knæ faar hannem / och sagde til hannem / Vilt du / da kant du vel rense mig. Oc Jhesus ynckedis offuer hannem / Och hand vdracte sin Haand / rørde ved hannem / oc sagde / Jeg vil det gøre / ver ren. Oc som hand det sagde / da gick Spedalskheden strax aff hannem / och hand bleff ren. Oc Jhesus truede hannem / oc dreff hannem strax fra sig / oc sagde til hannem / See til / at du siger ingen det / Men gack hen / oc bete dig for Presten / oc offre for din Renselse / det som Mose haffuer bafalet / til it vidnisbyrd offuer dem. Men hand / der hand kom vd / begynte hand / och sagde meget der affLeui. 14. oc kundgiorde den Gerning / Saa / at hand kunde der effter icke mere gaa obenbare i Staden / men hand vaar vden faare i de øde steder / Och de komme til hannem aff alle Ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.