Christian 3.s danske Bibel

[740]

XIIII

SEe / HERRENS tid kommer / at mand skal vddele dit Roff i dig. Thi ieg vil samle allehonde Hedninge til strid mod Jerusalem. Oc Staden skal vindis / Husene skulle røffuis / oc Quinderne skulle skendis. Och halffdelen aff Staden skal bort føris fangen / oc det offuerbleffne Folck skal icke opryckis aff Staden=

Men HERREN skal drage vd / och stride mod de samme Hedninger / lige som hand pleyer at stride / i krigs tid. Oc hans Føder skulle den tid staa paa Oliebierg / som ligger hoss Jerusalem mod Østen / och Oliebierget skal atskilies mit i thu fra Østen indtil Vesten / gantske viit fra huert andet / At den ene halffdel aff Bierget skal giffue sig mod Norden / oc den anden mod Synden. Oc i skulle fly for saadan Dal / emellem mine Bierg / Thi Dalen / mellem Biergene skal recke indtil Azal / Oc i skulle fly / lige som i flyde for Jord Amos. 1.skelffuet i fordum tid / i Vsia Juda Kongis tid. Da skal HERREN min Gud komme / oc alle Helgene met dig.

Paa den tid skal der inted Liuss vere / men kuld och fraast. Och der skal vere en dag / som HER REN kender / huercken dag eller nat / men om afftenen skal der bliffue liuss. Paa den tid / skulle ferske vand flyde aff Jerusalem / Halffdelen til Haffuet / mod Østen / och den anden halffdel til det yderste Haff / Oc der skal vere baade / Sommer oc Vinter.

Oc HERREN skal vere Konge offuer alle Land. Paa den tid skal HERREN ekon vere en / oc hans Naffn ekon it. Oc mand skal gaa omkring i alt Landet / lige som paa en marck / fra Gibea indtil Rimon / synden til Jerusalem / thi hun skal ophøyes oc bliffue til hendis sted / fra Ben Jamins port indtil den første Portis sted / ind til Hiørne porten / och fra Hananeels taarn ind til Kongens Vin perse. Oc mand skal bo der vdi / oc der skal icke mere vere Band / thi Jerusalem skal bo gantske tryggelige.

Och det skal vere Plaffuen / met huilcken HERREN skal plaffue alle Folckene / som haffue stridet mod Jerusalem / deris Kød skal forraadne / den stund de end nu staa paa deris føder / oc deris Øyen skulle forraadne i Hullene / oc deris Tunger skulle forraadne i Munden.

Paa den tid skal HERREN opuecke it stort bulder iblant dem / At den ene skal tage den anden ved haanden / oc legge sin haand paa den andens haand. Thi Juda skal oc stride mod Jerusalem / At alle Hedningis Godz som er trint om kring / skal forsamlis / Guld / Sølff / Klæder offuer maade meget. Oc saa skal da Plaffuen gaa / offuer Hestene / Mulerne / Camelerne / Asne / oc allehonde Diur / som ere i den samme Hær / lige som de andre ere plaffuede.

Oc alle offuerbleffne iblant alle Hedningene / som droge mod Jerusalem / de skulle aarlige komme op / at bede til Kongen / den HERRE Zebaoth / och at holde Løffsalernis høytid. Men huilcken Slect paa Jorden som icke kommer op til Jerusalem at tilbede Kongen / den Esaiæ. 5HERRE Zebaoth / offuer dem skal det icke regne. Oc om Egypternis Slecter icke droge op |741 oc komme / Da skal det oc icke regne offuer dem. Det skal vere Plaffuen / met huilcken HERREN skal plaffue alle Hedninge / som icke opkomme at holde Løffsalernis høytid / Thi det skal vere Egypterne oc alle Hedningene en synd / som icke opkomme at holde Løffsalernis høytid. ¶ Paa den tid / skulle Hestenis Rustning vere HERREN hellige / Oc Kældene i HERRENS Huss skulle vere / lige som Beckene faar Alteret. Thi at alle Kælde / baade i Jerusalem oc Juda / skulle vere den HERRE Zebaoth hellige / Saa / at alle / som ville offre / skulle komme oc tage de samme / oc kaage i dem / Oc der skulle ingen Cananiter mere vere i den HER R J S Zebaoths Huss paa den tid.

Ende paa Sacharias ❧ Prophete.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.