Christian 3.s danske Bibel

[739]

XIII.

|740 PAa den tid / skal Dauidz Huss och borgerne i Jerusalem faa en fri aaben Kilde mod Synd oc Wrenighed.

Paa den tid / siger den HERRE Zebaoth / vil ieg oprycke Affguders naffn aff Landet / at mand skal icke mere ihukomme dem / Der til vil ieg och vddriffue Propheterne oc wrene Aander aff Landet. Det skal saa gaa / Om nogen spaar ydermere / skulle hans Fader oc Moder / som hannem afflede / sige til hannem / Du skalt icke leffue / Thi du taler løgn i HERRENS Naffn / Oc saa skulle hans Fader och Moder / som afflede hannem / igennem stinge hannem / naar hand spaar.

Thi det skal ske paa den tid / at Propheterne skulle bestaa met skamme / met deris Syn / naar de spaa der om / Oc de skulle icke mere føris i laadne Kaaber / met huilcke de bedrage / men hand 2. Reg. 18.skal sige / Jeg er ingen Prophete / men en Agermand / thi ieg haffuer tient Mennisken aff min Vngdom. Och om mand da siger til hannem / Huad er det for Saar i dine Hender? Da skal hand suare / ieg er saa slagen i deris Huss / som haffue mig kær.

Du Suerd / gør dig rede / offuer min Hyrde / oc offuer den mand / som er min Neste / siger den HERRE Zebaoth / Sla Hyrden / saa skal Hiorden atspre sig / Saa vil ieg Matth. 26. Mar. 14.vende min haand til de smaa. Oc det skal ske / At i huilcket Land som ere tho Dele / siger HERREN / de skulle opryckis oc forgaa / oc den tredie Del skal offuer bliffue der vdi. Och den samme tredie Del vil ieg føre igennem Jlden oc gøre den klar / som Sølff klaris / oc prøffue den / som Guld prøffuis. De skulle kalde paa mit Naffn / och ieg vil bønhøre dem / ieg vil sige / det er mit Folck / oc de skulle sige / HERRE min Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.