Christian 3.s danske Bibel

[741]

Malachias Prophete.

I.

DEnne er Byrden / som HERREN talede mod Jsrael / ved Malachiam. Jeg haffuer eder kær / siger HERREN / Saa sige i / Huor met haffuer du oss kær? Er Esau icke Jacobs Brøder / siger HERREN ? Alligeuel haffuer ieg JacobGene. 25.Roma. 9. kær / Oc hadede Esau / oc giorde hans Bierg øde / oc hans Arff til Dragernis Ørcken. Oc om Edom vilde sige / Wi ere forderffuede / Men wi ville komme igen / oc opbygge det øde igen / Saa siger den HERRE Zebaoth / Skulle de bygge / Da vil ieg affbryde / OcAbdiæ 1. det skal kaldis det fordømde Landemercke / oc it Folck / paa huilcket HERREN er vred euindelige / Det skulle eders øyen see / oc i skulle sige / HERREN er herlig i Jsraels Landemercke.

Sønnen skal ære sin Fader / oc Tieneren sin Herre / Er ieg nu Fader / huor er min ære? ErExodi 20. ieg Herre / Huorlundefrycter mand mig / siger den HE RRE Zebaoth / til eder Prester / som foracte mit Naffn. Saa sige i / Huor met foracte wi dit Naffn? Der met / at i offre wrent Brød paa mit Altere. Saa sige i / Huor met offre wi dig wrent? Der met / at i sige / HERRENS Bord er foractet. Oc naar i offre it Blint / Da maa det icke hede ont / oc naar i offre noget Halt eller Siug / da maa det icke heller hede ont / Bær det din Første / Huad gelder det / om du bliffuer hannem tacknemmelig / Eller om hand skal see til din Persone / siger den HERR E Zebaoth.

Saa beder nu Gud / at hand vil vere oss naadig / Thi saadant er skeet aff eder / Mene i / At hand skal see til eders Personer / siger den HERRE Zebaoth? Huo er oc iblant eder / som lycker en Dør? J optende oc icke Jld paa mit Altere forgeffuis / Jeg haffuer ingen behagelighed til eder / siger den HERRE Zebaoth / Oc Madofferet aff eders Hender er mig icke tacknemmeligt.

Men mit Naffn skal bliffue herligt iblant Hedningene // fra Solens Opgong oc til hendis Nedgong / oc der skal gøris røgelse i alle Stæder i mit Naffn / oc offris it reent Madoffer / Thi mit Naffn skal bliffue herligt iblant Hedningene / siger den HERRE Zebaoth.

|742 Men i vanhellige hannem / i det at i sige / "HERRENS Bord er whelligt / oc hans Offer er foractit / met hans Mad / oc i sige / See / det er ekon møye / oc i sla det saa hen i Været / siger den HERRE Zebaoth. Oc i offre det / som er røffuit / halt oc siugt / och i offre der aff Madoffer / Skulde saadant vere mig behageligt aff eders haand / siger HERREN? Forbandit er den Bedragere / som haffuer en Hand i sin Hiord / oc naar hand gør it Løffte / da offrer hand HERREN det som inted duer / Thi Jeg er en stor Konge / siger den HERRE Zebaoth / oc mit Naffn er forferdeligt iblant Hedningene.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.