Christian 3.s danske Bibel

[737]

IX.

DEnne er den Byrde / om huilcken HERREN taler offuer HadrachHadrach. Land / oc offuer Damascon / paa huilcken det forlader sig (Thi HERREN seer til Menniskene oc til al Jsraels Slect) Oc til Hamath / somHamath. Tyrus. Zidon. Esaiæ 23.Ezech. 26. grendzer met hende / Offuer Tyrus oc Zidon / som ere meget vise. Thi at Tyrus bygger Befestninger / oc saffner Sølff som sand / oc Guld som skarn paa Gaden. Men see / HERREN skal forderffue hende / oc sla hendis Mact / som hun haffuer paa Haffuet / at hun skal vere som den der er opbrent met Jld.

|738 Philisternis Land. Esaiæ. 15.Ieremie. 48.ezech. 25.Naar Ascalon det seer / da skal hun frycte / oc Gasa skal vorde bange / Der til skal Ekron bedrøffuis / naar hun det seer. Thi det skal vere vde met Kongen aff Gasa / oc mand skal icke bo i Ascalon / Der skulle bo Fremmede i Asdod / oc ieg vil oprycke Philsternis bram. Oc ieg vil tage deris Blod aff deris mund / oc deris Verstyggelighed fra deris tender / at de skulle oc vere offuerbleffne til vor Gud / at de skulle bliffue som Førsterne i Juda / oc Ekron som Jebusiterne. Oc ieg vil selff vere Leyren omkring mit huss / at det skal icke gøris behoff at staa eller gaa bort oc igen / at Driffueren skal icke mere fare offuer dem / Thi ieg haffuer nu seet til dem met mine Øyen.

Matth. 21. Men glæd dig meget du daatter Zion / och du Jerusalems daatter fryde dig / See / din Konge kommer til dig / en Retferdig / och en Hielpere / Fattig / oc rider paa en Asen / oc paa en Asenindis vng Fole / Thi ieg vil bort tage Vaagnene fra Ephraim / oc Hestene fra Jerusalem / oc Stridz buene skulle sønder slass / thi hand skal Psalm. 72.lære Fred iblant Hedningene / oc hans Herredøme skal vere fra it Haff til it andet / oc fra Vandet indtil Verdens ende.

Du lodst oc dine Fanger aff Kulen / som inted Vand er vdi / ved din Pactis Blod. Saa vender eder nu til Befestningen / J / som ligge fangne i haabet / thi ieg vil i dag kundgøre det / Psalm. 95.oc betale dig dubbelt. Thi ieg haffuer spent mig Juda til en Bue / oc rustit Ephraim / oc ieg vil opuecke dine børn Zion / mod Greker landz Børn / och ieg vil sette dig / som en Kempis suerd. Oc HERREN skal obenbaris offuer dem / oc hans Pile skulle vdfare / som Liunet / och den HERRE HERRE skal blæse Basunen / oc hand skal traade frem / som storm fra synden.

Den HERRE Zebaoth skal beskerme dem / At de skulle opsluge / oc met stenslinger tuinge dem vnder sig / at de skulle dricke oc buldre lige som aff Vin / oc bliffue fulde som begere oc som Alterens Hiørne. Och HERREN deris Gud skal hielpe dem paa den tid / lige som sit Folckis hiord / Thi hellige Stene skulle oprettis i hans Land. Thi huad haffue de gaat for Esaiæ. 66.andre / oc huad haffue de deyligt for andre? Korn / opføder vnge Drenge / oc Most Jomfruer.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.