Christian 3.s danske Bibel

[742]

III.

SEe / Jeg vil sende min Engel / som skal berede veyen faar mig. Matth. 11.Mar. 1. Oc HERREN skal snart komme til sit Tempel / huilcket i søge / och Pactens Engel / som i begære. See / hand kommer / siger den HERRE Zebaoth / Men huo skal kunde taale hans tilkommelsis Dag? Och huo skal bliffue bestandig / naar hand skal obenbaris? Thi hand er som en Guldsmedz Jld / och som en Tuetterskis Sebe. Hand skal side oc smelte / och rense Sølffuet / Hand skal rense och klar gøre Leui børn / som Guld oc Sølff / Da skulle de bære HER REN Madoffer i Retferdighed / oc Juda oc Jerusalems Madoffer skal vere HERREN behageligt / som tilforn och faar mange Aar.

Oc ieg vil komme til eder oc straffe eder / oc vil vere it snart Vidnisbyrd / mod Traaldkarle / |743 Horkarle oc Menedere / oc mod dem som gøre vold oc wræt / mod Daglønere / Viduer oc Faderløse / oc vndertrycke Fremmede / oc icke frycte mig / siger den HERRE Zebaoth. Thi ieg er HERREN / som icke liuger / Oc det skal icke vere aldelis vde met eder Jacobs børn.

J haffue altid affuigit fra eders Fedris tid fra mine Bud / oc haffue icke holdet dem. Saa omuender eder nu til mig / Saa vil ieg oc vende mig til eder / siger den HERRE Zebaoth. Saa sige i / Huor vdi skulle wi omuende oss? Er det ret / at it Menniske skuffer Gud / Som i skuffe mig? Saa sige i / Huor met skuffe wi dig? Met Tiende oc Løffte offer. Der faare ere i oc forbandede / at alting forsuinder vnder eders Hender / Fordi at i skuffe mig alle sammen.

Men bærer den gantske Tiende i mit Kornhuss / at der er mad i mit Huss / Oc prøffuer mig der vdi / siger den HERRE Zebaoth / om ieg skal icke oplade eder Himmelens Vindue / oc skal vdgyde Velsignelse offuerflødige. Oc ieg vil straffe Opæderen / at hand skal icke forderffue eders Fruct paa Marcken / oc Vintræet skal icke vere eder wfructsommeligt paa ageren / siger den HERRE Zebaoth. At alle Hedninge skulle prise eder salige / Thi at i skulle vere it kaasteligt Land / siger den HERRE Zebaoth.

J tale hart mod mig / siger HERREN. Saa sige i / Huad tale wi mod dig? J det / at i sige / Det er forgeffuis / at mand tiener Gud / Oc huad hielper det at wi holde hans Bud / oc føre it hart Leffnet faar den HERRE Zebaoth? Der faare prise wi Foractere / Thi at de Wgudelige faa fremgong / De friste Gud / oc det faar en god ende met dem alle.

Men de Gudfryctige trøste dem saa iblant huer andre / HERREN mercker det oc hører det / oc det er it Tanckebreff / faar hannem bescreffuit / dem som frycte HERREN / oc tencke paa hans Naffn. De skulle vere min Eyedom (siger den HERRE Zebaoth) paa den dag / som ieg vil gøre / Oc ieg vil spare dem / som en Mand sparer sin Søn / som hannem tiener. Och i skulle der emod see igen / huad skilssmysse der er mellem de Retferdige / oc de Wgudelige / oc mellem dem som tiene Gud / oc dem / som icke tiene hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.