Christian 3.s danske Bibel

[750]

VIII.

SAadant kom faar Judith / som vaar en Encke / Merari daatter / Vz søns / Josephs søns / Osie søns / Elai søns / Jamnors søns / Jedeon søns / Raphaim søns Judith.Achitobs søns / Malchie søns / Enans søns / Nathanie søns / Sealthiel søns / Simeon søns. Oc hendis mand heed Manasses / hand vaar død i Byghøsten / Thi der hand vaar paa marcken / hoss Arbeyderne / bleff hand siug aff heden / oc døde i sin stad Bethulia / oc bleff begraffuen hoss sine fedre. Hand loed denne Judith effter sig / som haffde nu veret en Encke try aar oc sex maanede Oc hun haffde giort sig it besynderligt kammer offuen i sit huss / der hun sad vdi met sine Piger / oc vaar offuerkled met en Seck / och fastede daglige / vden om Sabbather Nymaanede / oc andre Jsraels husis høytider. Oc hun vaar deylig oc rig / oc haffde mange Tiuende / oc gaarde fulde aff øxen oc Faar. Oc hun haffde it gaat Røcte hoss huer mand / at hun fryctede Gud / oc ingen kunde tale ilde om hende.

Denne Judith / der hun hørde / at Osias haffde tilsagt / at opgiffue Staden faar de Assyrier fem dage der effter / da sende hun til de Eldste Chambri oc Charmi. Oc der de komme til hende Chambri. Charmi. Judiths formanelse til de Eldste. etcetera.sagde hun til dem / huad skal det vere / at Osias haffuer samtyckt / at opgiffue Staden for de Assyrier / der som wi faa icke hielp inden fem dage? Huo ere i at i friste Gud? Det tiener icke / til at forhuerffue naade / men meget mere vrede oc wgunst. Ville i sette HERREN eders behagelige tid faare oc dage / naar hand skal hielpe? Dog er HERREN taalmodig / Der faare lader oss fortryde det / oc søge naade met gredendis taare / Thi Gud bliffuer icke vred / som it Menniske / at hand ey lader sig forlige.

Der faare skulle wi ydmyge oss aff hiertet / oc tiene hannem / oc bede met gredendis taare faar hannem / at hand vil beuise oss barmhiertighed / effter sin behagelighed / och at wi mue glæde oss effter iammer / lige som wi nu sørge for deris hoffmod skyld / At Wi icke haffue effter fuld vore fedris synder / som forlode deris Gud / oc tilbade fremmede Guder / huor faare de ere giffne i deris fienders haand / oc ere ihielslagne / fangne oc beskemmede aff dem. Men wi kende ingen anden Gud / vden hannem alene / oc wi ville vente hielp oc trøst aff hannem met ydmyghed. Saa skal hand / HERREN vor Gud / redde vort Blod / fra vore fiender / oc ydmyge oc beskemme alle Hedninge / som oss forfølge.

Gene. 22. Oc i / Kære brødre / i som ere de Eldste / trøster Folcket / met eders ord / at de betencke / at vore Fedre bleffue oc fristede / at de skulde prøffuis / om de tiente Gud aff hiertet. Paaminder dem / huorledis vor fader Abraham er forsøgt i mange maade / och er bleffuen Guds Ven / effter at hand er prøffuit ved mangfoldige Fristelser. Saa ere och Jsaac / Jacob / Mose / och alle de som vaare Gud kære / bleffne bestandige / oc maatte offueruinde megen Bedrøffuelse / Men de andre / som icke vilde anamme bedrøffuelse met Guds fryct / Men knurrede oc skende mod Gud met wtaalmodighed / ere omkomne aff forderffueren / och ved Hugorme. Der faare lader oss icke bliffue wtaalmodige / i denne pine / Men bekende / at det er en straff aff Gud / 1. Cor. 10.Num. 21.meget ringere end vaare Synder ere / Oc tro / at wi bliffue straffede / som hans Tienere til forbedring / oc icke til Forderffuelse.

Der paa suarede Osias oc de eldste / det er alt sandhed / som du haffuer sagd / oc der kand inted straffis i dine ord / der faare bed for oss til HERREN / Thi du est en hellig gudfryctig Quinde. Oc Judith sagde / Effterdi i holde det der faare / at det er aff Gud som ieg haffuer sagt / Da prøffuer ocsaa / om det / som ieg haffuer faare at gøre / er aff Gud / oc beder / at Gud vil giffue lycke der til. Tager denne nat vare i Porten / naar som ieg gaar vd / met min Pige / oc beder / at HERREN vil trøste sit Folck Jsrael / i disse fem dage / som i haffue sagt. Oc i skulle icke spørie effter det / som ieg haffuer i sinde / Men beder alene for mig til HERREN vor Gud / indtil ieg giffuer eder ydermere tilkende / huad i skulle gøre. Oc Osias / Juda første / sagde til hende / gack bort i fred / HERREN vere met dig / oc heffne oss paa vore Fiender / Oc de ginge saa fra hende igen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.