Christian 3.s danske Bibel

[144]

XXI.

Arad. Deut. 34. DEr Arad de Cananiters Konge / som bode i Synden / hørde / at Jsrael kom ind at Speydernis vey / stridde hand mod Jsrael / oc førde nogle fangne bort. Da loffuede Jsrael HERREN it Løffte / oc sagde / Naar du giffuer dette folck vnder min haand / da vil ieg forbande deris Stæder. Oc HERREN hørde Jsraels røst / oc gaff dem Cananiterne / oc de forban Harma kal dis band.dede dem oc deris Stæder / oc kallede den sted Harma.

Saa droge de fra det Bierg Hor paa veyen til det Røde haff / at de droge omkring de Edomiters land. Oc Folcket bleff kedsomt ved veyen / oc talede mod Gud oc mod Mose / Hui førde du oss aff Egypten / at wi skulde dø i ørcken? Thi her er huercken Folcket knurrer. Num. 11.1. Corinth. 10.Brød eller Vand / oc vore Siele vemme offuer denne løse Mad.

Da sende HERREN gloendis Hugorme blant Folcket / de bede folcket / saa at mange døde aff Jsrael. Da komme de til Mose / oc sagde / Wi haffue syndet / at wi haffue talet mod HERREN oc mod dig / Bed HERREN / at hand vil tage disse Hugorme fra oss / Oc Mose bad for folcket.

Ioan. 3. Da sagde HERREN til Mose / Gør dig en kaaber Orm / oc reyss hannem op til it Tegen / Huo som er biden / oc seer til hannem / hand skal leffue. Da giorde Mose en kaaber Orm / oc reysde hannem op til it Tegen / Oc naar en Hugorm beed nogen / da saa hand til Kaaber ormen / oc bleff ved liffuit.

|145 Oc Jsraels børn droge vd oc leyrede dem i Oboth. Saa droge de fra Oboth och LeyredeJsraels børns Reyser. Num. 33. dem i Jim hoss Abarim bierg i ørcken tuert offuer fra Moab / mod Solsens opgong. De droge der fra oc leyrede dem hoss den flod Sared. De droge der fra oc leyrede dem paa denne side Arnon / som ligger i ørcken / oc recker hen vd til Moabiternis landemercke / Thi at Arnon er Moabs landemercke / mellem Moab oc de Amoriter. Der aff siger mand i HERRENS Strids Bog / at Vaheb i Supha / oc Arnons becke / oc beckenis vandspring / som recke til Ar Stad / oc bøyer sig oc er Moabiternis landemercke.

Oc de droge der fra til en Brønd / det er den brønd / som HERREN talede om til Mose / Samle folcket / Jeg vil giffue dem vand. Der sang Jsrael denne Vise / oc den ene sang til den anden offuer Brønden / Denne er den brønd / som Førsterne haffue graffuit / de ædele blant folcket haffue graffuit hannem / ved leremesterne och deris Staffue. Och de droge fra denne ørck til Mathana / Oc fra Mathana til Na haliel / Oc fra Nahaliel til Bamoth / Oc fraPisga. Bamoth til den Dal / som ligger i Moabiternis marck / mod det høye bierg Pisga / som vender sig mod ørcken.

Oc Jsrael sende Bud hen til Sihon Amoriternis Konge / oc loed hannem sige. Lad mig reyse gennem dit Land / Wi ville icke bøye bort paa agrene oc ey i vingaardene / wi ville oc icke dricke vandet aff Brøndene / wi ville drage at Landeueyen / til wi komme gennem dit Landemercke. Oc Sihon vilde icke tilstede Jsrael at drage gennem sit Landemercke / Men hand Sihon. forsamlede alt sit Folck / oc drog vd mod Jsrael i ørcken. Oc der hand kom til Jachza / stridde hand mod Jsrael.

Men Jsrael slo hannem met Suerdens skarpe / oc indtog hans Land fra Arnon indtilJsrael indtager Sihons Land. Deut. 2.Iud. 11.Amos. 2.Psal. 35. Jabok / oc indtil Ammons børn / Thi Ammons børns landemercke vore faste. Saa tog Jsrael alle disse Stæder / oc bode i alle Amoriternis stæder / i Hesbon oc alle hans Døtter. Thi at den stad Hesbon hørde Sihon Amoriternis konge til oc hand haffde før stridet mod Moabiternis konge / oc taget hans Land fra hannem / indtil Arnon.

Der aff siger mand it Ordsprock / kommer til Hesbon / at bygge oc opreyse Sihons stad. Thi der er faren ild aff Hesbon / en lue aff Sihons stad / som haffuer fortæret Moabiternis Ar oc de Borgere aff den høye Arnon. We dig Moab / du Camos folck est fortabet / Hans Sønner ere slagne paa fluct / oc hans Døtter ere førde fangne bort til Sihon Amoriternis konge. Deris herlighed er bleffuen til inted / fra Hesbon indtil Dibon / De ere ødelagde indtil Nopha som recker til Medba. Saa bode Jsrael i de Amoriters Land.

Oc Mose sende Speydere vd til Jaeser / oc de vunde hans Døtter / oc indtoge Og. Amoriterne som vore der vdi. Oc de vende dem oc droge op at veyen til Basan / Da drog Og kongen aff Basan vd mod dem met alt sit folck at stride i Edrei. Oc HERREN sagde til Mose / FrøcteJsrael indtager Ogs Land. Deut. 3. 29. inted for hannem / thi ieg haffuer giffuit hannem i din haand met Land oc Folck / Oc du skalt gøre mod hannem / lige som du giorde ved Sihon Amoriternis konge / som bode i Hesbon. Oc de sloge hannem oc hans Sønner oc alt hans Folck at der bleff ingen igen / oc indtoge Landet. Der effter droge Jsraels børn frem / oc leyrede dem paa Moabiternis heed / paa hin side Jordan mod Jericho.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.