Christian 3.s danske Bibel

[143]

XX.

OC Jsraels børn komme met den gantske Mennighed i den ørcken Zin / i den før=Zin. Maria døer. Jsrael knurrer mod Mose. Exo. 17. ste maaned / oc folcket laa i Kades / Oc Maria døde der / oc bleff der iordet.

Oc Menigheden haffde inted Vand / oc forsamlede sig mod Mose och Aaron. Oc folcket kiffuede met Mose / oc sagde / Gud giffue at wi haffde omkommet der vore Brødre døde for HERREN . Hui førde i HERRENS Menighed hid i denne Ørcken / at wi skulde her dø met vort Queg? Oc hui førde i oss aff Egypten hid til denne onde Sted / som mand kand icke Saa / oc her er huercken Figen ey Vintræ / oc ey Granate eble / oc der til met er her icke Vand at dricke.

Mose oc Aaron ginge fra Menigheden til Vidnesbyrdens Tabernakels dør / oc fulde |144 ned paa deris ansict / oc HERRENS Herlighed obenbaredis for dem / Oc HER Exo. 17.1. Corinth. 10.REN talede met Mose / oc sagde / Tag keppen / oc forsamle Menigheden / du oc din broder Aaron / oc taler til Stenklippen for deris øyen / saa skal hun giffue Vand aff sig / Saa skalt du skicke dem Vand aff Stenklippen / oc giffue Menigheden dricke oc deris Queg.

Mose tuiler. Psal. 78. * Quia debuit semel percutere. Deut. 1. 31. Kiffue vand. Exo. 17. Iud. 11. Da tog Mose Keppen for HERREN / som hand haffde befalet hannem. Oc Mose oc Aaron forsamlede Menigheden til Stenklippen / oc sagde til dem / Hører i genstridige / Monne wi oc skulle kunde fly eder vand aff denne Klippe? Oc Mose opløffte sin haand oc slo tho* gonge paa Klippen met Keppen / Da flød der meget vand vd / saa at Menigheden drack oc deris Queg.

Oc HERREN sagde til Mose oc Aaron / Fordi at i trode mig icke / oc helligede mig icke for Jsraels børn / da skulle i icke indføre denne Menighed i det Land / som ieg vil giffue dem. Dette er Kiffue vandet / der som Jsraels børn kiffuede met HERREN / oc hand bleff hellig giort i dem.

Oc Mose sende Bud aff Kades til de Edomiters Konge / Jsrael din broder lader dig saa sige / Du vist al den møye / som oss er vederfaren / At vore Forfedre droge ned i Egypten / oc at wi bode long tid i Egypten / oc at Egypterne handlede ilde met oss oc met vore Forfedre. Oc wi robte til HERREN / hand hørde vor røst / oc sende oss en Engil / oc førde oss aff Egypten / Oc see / wi ere i Kades Stad hoss dit landemercke. Lad oss reyse gennem dit Land / Wi ville huercken gaa offuer agre eller i vingaarde / oc ey heller dricke vandet aff Brøndene / wi ville drage at Landeueyen / oc huercken bøye til den Høyre eller til den venstre side / før wi komme gennem dit Landemercke.

Edom vil icke lade Jsrael reyse gennem deris Land. Edomiterne sagde til dem / Du skalt icke reyse gennem mig / eller ieg vil drage mod dig met suerd. Jsraels børn sagde til hannem / Wi ville reyse den alfare vey / Oc der som wi dricke aff dit vand / wi oc vort queg / da ville wi det betale / Wi ville ekon vandre til foed hen i gennem. Men hand sagde / Du skalt icke drage her i gennem / Oc Edomiterne droge vd mod dem / met it suarttal Folck oc en veldig haand. Saa formente Edomiterne Jsrael at drage gennem deris Landemercke / Oc Jsrael vigede fra dem.

Oc Jsraels børn brøde op aff Kades / oc droge met al Menigheden til det Bierg Hor. Hor. Num. 27.Oc HERREN talede met Mose oc Aaron paa det bierg Hor / hoss Edomiternis Landemercke / oc sagde. Lad Aaron samle sig til sit Folck / Thi hand skal icke komme ind i det Land / som ieg haffuer giffuit Jsraels børn / Fordi / at i vore min Mund wlydige / hoss Kiffue vandet. Tag Aaron oc hans søn Eleasar / oc led dem op paa det bierg Hor / Oc før Aaron aff sine Klæder / oc før hans søn Eleasar i dem / Oc Aaron skal der samle sig oc dø.

Da giorde Mose som HERREN haffde befalet hannem / oc de ginge op paa det bierg Aaron døer oc Eleasar kommer i hans sted. Num. 33.Hor for den gantske Menighed. Och Mose førde Aaron aff sine Klæder / oc førde hans søn Eleasar i dem. Saa døde Aaron der offuen paa Bierget. Men Mose oc Eleasar ginge ned aff Bierget. Oc der al Menigheden saa / at Aaron vor borte / begræde de hannem i trediue dage / det gantske Jsraels huss.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.