Christian 3.s danske Bibel

[155]

XXXIII.

DJsse ere de Reyser som Jsraels børn giorde / som vore vddragne aff EgyptiReyserne aff Egypten til det foriette Land. land effter deris Hær / ved Mose oc Aaron. Oc Mose bescreff deris Reyse / huorlunde de droge / effter "HERRENS befalning / oc disse ere de Rey ser som de droge. De droge vd fra Raemses den femtende dag i den første maaned / anden Paaske dag / ved en høy Haand / at alle Egypterne saae det / Oc de iorede samme tid deris Første fødde som HERREN haffde ihiel slaget blant dem / Thi HERREN haffde och bruget dom paa deris Guder.

Der de droge vd fra Raemses / leyrede de dem i Suchoth. Oc de droge vd fra Suchoth /Num. 20. 21. Exo. 12.Exo. 13.Exo. 14. 15. Exo. 16. oc leyrede dem i Etham / som ligger yderst i ørcken. De droge vdaff Etham / oc bleffue i den dal Hahiroth / som ligger mod Baal Zephon / oc leyrede dem mod Migdol. De droge vd fra Hahiroth / oc ginge mit gennem Haffuit bort i ørcken / oc reysde Tre dagis reyse i Ethams ørck / oc leyrede dem i Marah. De droge aff Marah oc komme til Elim / der vdi vore tolff Vandkiller / oc halffierdesinds tiue Palme træ / oc der leyrede de dem.

Exo. 17. De droge fra Elim oc leyrede dem hoss det Røde haff. De droge fra det Røde haff oc leyrede dem i den ørcken Sin. De droge vd fra den ørck Sin / oc leyrede dem i Daphka. De drogeExo. 19. vd fra Daphka / oc leyrede dem i Alus. De droge vd fra Alus / oc leyrede dem i Raphidim / Der haffde folcket inted Vand at dricke. De droge aff Raphidim / oc leyrede dem i Sinai ørck.

|156 Egypten. Num. 10. 11. 12 De droge aff Sinai / och leyrede dem i Løstgraffuerne. De droge fra Løstgraffuerne / oc leyrede dem i Hazeroth. De droge vd fra Hazeroth / oc leyrede dem i Rithma. De droge fra Rithma / oc leyrede dem i Rimon Parez. De droge fra Rimon Parez / oc leyrede dem i Libna. De droge fra Libna / oc leyrede dem i Rissa. De droge fra Rissa / oc leyrede dem i Kehelatha. De droge fra Kehelatha / oc leyrede dem paa det bierg Sapher. De droge fra det bierg Sapher / oc leyrede dem i Harada. De droge fra Harada / oc leyrede dem i Makeheloth.

De droge fra Makeheloth / oc leyrede dem i Tahath. De droge fra Tahath / oc leyrede dem i Tharah. De droge fra Tharah / oc leyrede dem i Mithka. De droge fra Mithka / oc leyre de dem i Hasmona. De droge fra Hasmona / oc leyrede dem i Moseroth. De droge fra Mose Deut. 10.roth / oc leyrede dem i Bne Jaekon. De droge fra Bne Jaekon / oc leyrede dem i Horgidgad. De droge fra Horgidgad / oc leyrede dem i Jathbatha. De droge fra Jathbatha / oc leyrede dem i Abrona. De droge fra Abrona / oc leyrede dem i Ezeongaber. De droge fra Ezeongaber / Num. 20.oc leyrede dem i den ørck Zin / det er Kades.

De droge fra Kades / oc leyrede dem hoss det bierg Hor / hoss Edoms landz landemerc Aaronsalder 123. aar. Num. 20. 21.ke. Der gick Presten Aaron op paa det bierg Hor / effter HERRENS befalning / oc døde samme sted i det fyritiuende aar effter at Jsraels børn droge aff Egypti land den første dag i den femte maaned / Der hand vor hundrede oc try oc tiue aar gammil. Oc Arad Cananiternis konge / som bode Synder paa i det land Canaan / spurde at Jsraels børn komme.

Num. 21. Oc de droge fra det bierg Hor / oc leyrede dem i Zalmona. De droge fra Zalmona / oc leyrede dem i Phunon. De droge fra Phunon / oc leyrede dem i Oboth. De droge fra Oboth / oc leyrede dem i Jgim / hoss det bierg Abarim i Moabiternis landemercke. De droge fra Jgim oc leyrede dem i Dibon Gad. De droge fra Dibon Gad / oc leyrede dem i Almon Diblathaim. De droge fra Almon Diblathaim / oc leyrede dem i Abarims bierg mod Nebo. De droge fra Abarims bierg / oc leyrede dem paa Moabiternis marck hoss Jordan mod Jericho. Men de leyrede dem fra Beth Jesimoth / til Sittim slæt paa Moabiternis marck.

Num. 25. Oc HERREN talede met Mose paa Moabiternis marck hoss Jordan mod Jericho / oc sagde / Tale met Jsraels børn / oc sig til dem. Naar i ere gongne offuer Jordan ind i det land Deut. 7.Iosu. 16.Canaan / Da skulle i fordriffue alle Jndbyggerne for eders ansict / oc ødelegge alle deris Støtter oc alle deris støbte Billede / oc til inted gøre alle deris Høye / At i saa indtage Landet oc bo der vdi / Thi ieg haffuer giffuit eder Landet / at i skulle indtage det. Oc i skulle dele Landet ved Num. 26.Iosu. 14.laader blant eders Slecter / Dem som ere mange skulle i dele meget til / oc dem som ere ferre skulle i dele mindre til / Som Laaden falder huer til / saa skal hand beholde det / effter deris Fedris slecter.

Er det saa at i icke fordriffue Landens Jngbyggere for eders ansict / Da skulle de / som i lade bliffue igen / vorde eder til torne i eders øyen / oc til gadde i eders sider / oc de skulle tuinge eder i det Land / som i bo vdi. Saa skal det da gaa / at ieg skal lige gøre eder det / som ieg tenckte at gøre dem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.