Christian 3.s danske Bibel

[158]

XXXVI.

Zelaphehads Døtter. OC de ypperste Fedre aff Gileads børns slect / Machir søns / som vor Manasse søn / aff Josephs børns slect / ginge frem oc talede til Mose / oc til Høffuitzmendene / oc til Jsraels børns ypperste Fedre / oc sagde. Kere Herre / HER Num. 27.Iosu. 15. 17.REN haffuer budet / at mand skal giffue Jsraels børn Landet til Arff ved Laad / Oc du min Herre haffuer befalet det ved HERREN / at mand skal giffue vor Broders Zelaphehads Døtter hans Arffuedel. Der som nogen aff Jsraels slecter tager dem til hustruer / da bliffuer vor Faders Arffuedel mindre / Oc saa meget som de haffue / kommer til den Slectis Arffuedel / som de komme til / Der met bliffuer vor arffuedelss Laad forminsket. Naar Frydens aar kommer nu for Jsraels børn / da kommer oc deris Arffuedel hen til den Slect / som de ere / Der met bliffuer vor Faders arffuedel formindsket / paa saa meget som de haffue.

Non commiscendæ tribus. Mose bød Jsraels børn effter HERRENS befalning / oc sagde / Det er lige som Josephs børns slect haffuer sagd. Dette biuder HERREN om Zelaphehads døtter / oc siger / De mue giffte dem / met huem dem løster / dog saa at de skulle giffte dem vdi deris Faders slectis Frendskaff / Paa det / at Jsraels børns Arffuedelskal icke falde fra en Slect til en anden / Fordi at huer blant Jsraels børn skal henge hart ved sin Faders slectis Arff. Och alle Døtter som haffue arffuedel blant Jsraels børns slecter / de skulle giffte dem i deris faders Slectis frendskaff / Paa det / at huer blant Jsraels børn kand beholde sin Faders Arff / Oc at en arffuedel icke skal falde fra en Slect til en anden / Men at huer kand bliffue ved sin Arff blant Jsraels børns slecter.

Zelaphehads døtter Mahela / Thirza / Hagla / Milca oc Noa / giorde som HERREN haffde befalet Mose / oc giffte dem met deris Frender / i Manasse børns slect Josephs søns / Der met bleff deris arffuedel i deris Faders frendskaffs slect. Disse ere de Bud oc den Skick som HERREN bød Jsraels børn ved Mose / paa Moabiternis marck / hoss Jordan mod Jericho.

❧ Ende paa Mose Fierde Bog. ❧ ❦

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.