Christian 3.s danske Bibel

|125 Numeri / Mose Fierde Bog.

I.

OC HERREN talede met Mose i Sinai ørck / i Vidnesbyrdens Tabernakel / den første dag i den anden maaned / i det andet aar / effter at de vore vdgongne aff Egypti land / oc sagde / Tager summen paa den gantske Jsraels børns Menighed / effter deris Slect / oc deris Fedris huss oc naffn / alt mandkøn fra hoffuit oc til hoffuit / fra tiue aar gamle oc der offuer / huad som duer til at drage i strid vdi Jsrael / Oc du oc Aaron skulle tele dem effter deris Hær / oc i skulle tage til eder io en aff huer Slect til en Høffuitzmand offuer sin Faders huss.

Disse ere Høffuitzmendenis naffn / som skulle staa hoss eder. AffDe 12. Jsraels førsters naffn. Ruben skal vere Elizur Zedeur søn. aff Simeon skal vere Zelumiel Zuri Sadai søn. aff Juda skal vere Nahesson Amminadab søn. aff Jsaschar skal vere Nethaneel Zuar søn. aff S ebu lon skal vere Eliab Helon søn. aff Josephs børn aff Ephraim skal vere Elisama Amihud søn. Aff Manasse skal vere Gamaliel Pedazur søn. aff Ben Jamin skal vere Abidan Gideoni søn. Aff Dan skal vere Ahieser Ammi Sadai søn. aff Asser skal vere Pagiel Ochran søn. aff Gud skal vere Eliasaph Deguel søn. aff Nepthali skal vere Ahira Enan søn.

Disse ere de yperste aff Menigheden / Høffuitzmend blant deris Fedris slecter / som vore Hoffueder oc Førster i Jsrael. Oc Mose oc Aaron toge dem til sig / som de ere der neffnde ved naffn. De samlede ocsaa den gantske menighed / den første dag i den anden maaned / oc regnede dem effter deris fødzel / effter deris Slect oc Fedris huss oc naffn / fra tiue aar gamle oc der offuer / hoffuit fra hoffuit / som HERREN haffde befalet Mose / oc de talde dem i Sinai ørck.

Rubens Jsraels første fødde søns børn / effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss ocRubens Slect. naffn / hoffuit fra hoffuit / alt mandkøn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Rubens slect / sex oc fyritiue tusinde oc fem hundrede.

Simeons børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss / tal oc naffn / fra hoffuit til hoffuit / alt mandkøn / fra tiue aar oc der offuer / som duelige vore at drage i strid / bleffue taldeSimeon. til Simeons slect / ni oc halfftrediesinds tiue tusinde oc try hundrede.

Gads børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tuie aar oc der offuer /Gad. som duelige vore at drage i strid / bleffue talde til Gads slect / fem oc fyritiue tusinde sex hundrede oc halfftrediesinds tiue.

Juda børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer /Juda. som duelige vore at drage i strid / bleffue talde til Juda slect / fire oc halffierdesinds tiue tusinde oc sex hundrede.

Jsaschars børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc derJsaschar. offuer / som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Jsaschars slect / fire oc halfftre diesinds tiue tusinde oc fire hundrede.

Sebulons børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar gamleSebulon. oc der offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Sebulons slect / siu oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede.

Josephs børn aff Ephraim effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiueJoseph. Ephraim. aar oc der offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Ephraims slect / fyritiue tusinde oc fem hundrede.

Manasse børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc derManasse. offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Manasse slect / tolff oc tiue tusinde oc thu hundrede.

Ben Jamins børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar ocBen Jamin der offuer / som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Ben Jamins slect / fem oc trediue tusinde oc fire hundrede.

Dans børn effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer /Dan. som vore duelige til at drage i strid / bleffue talde til Dans slect / thu oc trysinds tiue tusinde oc siu hundrede.

Assers børn Asser. effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / |126 som duelige vore til at drage i strid / bleffue talde til Assers slect / it oc fyritiue tusinde och fem hundrede.

Nephthali børnJsraels Børn. Nephthali. effter deris fødzel / Slect / deris Fedris huss oc naffn / fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige at drage i strid / bleffue talde til Nephthali slect / try oc halfftrediesinds tiue tusinde oc fire hundrede.

Disse ere de som Mose oc Aaron talde met de tolff Jsraels Førster / aff huilcke io huer aff dem vor offuer deris Fedris huss. Och Summen aff Jsraels børn effter deris Fedris huss Exo. 12.fra tiue aar oc der offuer / som vore duelige i Jsrael til at drage i strid / vore sex hundrede tusind / oc try tusinde / fem hundrede oc halfftrediesinds tiue. Men Leuiterne effter deris Fedris slect bleffue icke talde blant dem.

Oc HERREN talede met Mose / oc sagde. Du skalt icke tele Leui slect / och ey tage Leui Slectsummen paa dem blant Jsraels børn. Men du skalt skicke dem til Vidnesbyrdens Tabernakel oc til al Redskaben oc alt det som der hører til / Oc de skulle bære Tabernackelet oc al Redskaben oc skulle tage vare der paa / oc leyre dem trint omkring Tabernackelet. Oc naar mand skal reyse / da skulle Leuiterne tage Tabernakelet ned / Men naar Hærren slar sin leyer / da skulle de reyse Tabernakelet op / Oc kommer nogen fremmet der ved / da skal hand dø. Jsraels børn skulle leyre dem huer i sin Leyer / oc hoss deris Baneris Skare. Men Leuiterne skulle leyre dem trint omkring Vidnesbyrdens Tabernakel / Paa det at der skal icke komme en vrede offuer Jsraels børns Menighed / Der faare skulle Leuiterne tage vare paa Vidnesbyrdens Tabernakel. Oc Jsraels børn giorde alt det / som HERREN haffde befalet Mose.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.