Christian 3.s danske Bibel

[66]

XII.

HERREN talede til Mose oc Aaron i Egypti land oc sagde / denne Maaned skal vere den første maaned hoss eder / och paa hannem skulle i begynde aarsens maanede.Jødernis Paaske lam. Taler til al menigheden aff Jsrael / oc siger / Den tiende dag i denne maaned skal huer Hosbonde tage it Lam for sit huss. Men ere de icke saa mange i Husit at de kunde opæde Lammet / Da skal hand tage sin Neste Nabo hoss sit huss til sig / ind til de bliffue saa mange at de kunde opæde Lammet.

Wort Paaske Lam er Christus. 1. Corin. 5.Men i skulle tage saadant it Lam / som ingen lyde er paa / it Væderlam / it aar gammilt / det skulle i tage aff lammene oc aff kidene. Oc det skulle i beuare til den fiortende dag i Maaneden / Oc huer Hob i den gantske Jsrael skal slacte det vd paa afftenen. Oc i skulle tage aff Blodet / oc stryge paa baade Dørstolpene / oc paa det øffuerste Dør træ / paa de Huss som de æde det vdi. Oc den samme nat skulle i æde Kød / som er stegt ved ild / oc wsuret Brød / oc besk Salt. J skulle icke æde raat / oc ey saadet i vand / Men stegt ved ild / met Hoffuedit / Been oc Jnduollen. Oc i skulle inted leffne der aff til om morgenen / Men leffnis der noget til om morgenen / da skulle i det opbrende met ild.

Oc det skulle i saa æde / J skulle vere omgiordede om eders Lender / oc haffue sko paa eders Føder / oc staffue i eders Hender / oc i skulle æde det / som de der ville hastelige bort / Thi det Psal. 136.er HERRENS Paaske. Thi ieg vil gaa igennem Egypti land samme Nat / oc ihielsla alle første fødde i Egypti land / baade aff Menniske oc Queg / Oc ieg vil beuise min straff paa al Ebre. 11.le Egypternis Affguder / Jeg som er HERREN . Oc det Blod skal vere eder til it Tegen / paa Husene der som i ere vdi / at naar ieg seer Blodet / da vil ieg gaa omkring eder / oc der skal ingen Plage komme paa eder som eder skal forderffue / naar ieg slar Egypti land.

Oc den Dag skulle i holde til en amindelse / oc den skulle i oc eders Effterkommere holde Exo. 23. 34.hellig HERREN til en Høytid / til en euig skick. J skulle æde wsuret brød i siu dage i saa maade / Den første dag skal der icke vere surede Brød i eders huss. Huo som æder suret brød fra den første dag / ind til den siuende / hans Siæl skal oprøckes fra Jsrael. Den første Dag skal vere hellig / at i skulle komme tilsammen / oc den siuende skal oc vere hellig / at i skulle komme tilsammen / Oc i skulle inted arbeyde i de dage / vden det som hør til Maden / til alle honde Siæle / det mue i aleniste gøre for eder.

Leui. 23.Num. 28.Oc holder eder til det wsurede Brød / Thi lige paa den samme dag / førde ieg eders Hær aff Egypti land / Der fore skulle i oc alle eders Effterkommere holde denne Dag til en euig skick. Den fiortende dag i maaneden om afftenen / skulle i æde wsurede Brød / ind til den en oc tiuende dag i samme maaned om afftenen / At mand icke finder surede Brød i eders Huss i de fiu dage. Thi huo som æder surede Brød / hans Siæl skal oprøckes fra Jsraels menighed / huad heller hand er Vdlending eller Jndbyggere i Landet. Der fore æder plat inted surede Brød / Men idel wsurede Brød i alle eders Bolige.

Paaske offer.Da kallede Mose alle de Eldste aff Jsrael tilsammen / oc sagde til dem / Vdueller oc tager Faar / huer til sit Folck / oc slacter Paaske. Oc tager ith knippe Jsop / oc døpper hannen i Blodet / som er i bæckenet / oc stryger det offuen paa Dørtræet / oc paa baade Dørstolpene / Oc inted men / niske skal gaa vden dørren aff sit huss før om morgenen / Thi HERREN vil gaa omkring oc plaffue Egypterne. Oc naar hand seer Blodet offuen paa Dørtræed / oc paa baade Dørstolpene / da skal hand gaa omkring den Dør / oc icke lade Forderffueren komme i eders Huss ath plaffue eder. Der fore holt denne skickfor dig / oc dine Børn euindelige.

Oc naar i komme i det Land / som HERREN skal giffue eder / som hand haffuer sagt / da holder denne Tieniste. Oc naar eders Børn sige til eder / Huad er dette for en Tieniste? |67 Da skulle i sige / Det er HERRENS Paaske Offer / som gick omkring Jsraels børn i Egypten / der hand plagede Egypterne oc fride vore Huss. Saa neyde Folcket sig oc buckede. Oc Jsraels børn ginge bort / oc giorde / som HERREN haffde befalet Mose oc Aaron.

Om Midnattis tide slo HERREN alle Første fødde i Egypti land / fra PharaosThiende plage. Psal. 78. 139. Sapi. 18. første Søn som sad paa hans Stol / oc indtil den Fangnis i fengselet første Søn / oc alle Første fødde aff Queget.

Da opstod Pharao samme nat / oc alle hans tienere / oc alle Egypterne / oc der bleff it stort skrig i Egypten / Thi der vor icke it Huss at der vor ey en Død vdi. Oc hand kallede Mose oc Aaron om natten / oc sagde / Gører eder rede / oc drager bort fra mit Folck / i oc Jsraels børn / Gaar hen / oc tiener HERREN / som i haffue sagt. Oc tager eders faar oc fæ met eder / som i haffue sagt / Gaar hen oc velsigner ocsaa mig. Oc Egypterne trengde Folcket / oc dreffue dem hastelige aff Landet / Thi de sagde / Wi dø alle sammen.

Saa bar Folcket raa Dey paa deris axel / før hand vaar suret / som vaar bunden i Klæder / til at æde. Oc Jsraels børn haffde giort / som Mose sagde / oc begeret aff Egypterne / Sølff kar oc Guldkar oc Klæder / HERREN haffde oc giffuet Folcket gunst der til hoss Exo. 3. 11. Egypterne / at de laante dem det / oc de skilde Egypterne der ved.

Saa droge Jsraels børn aff Raemses bort til Suchoth / Sex hundrede tusinde MendTal paa Jsraels børn / som droge aff Egypten. Nu. 21. til fod / for vden Børn. Oc andet meget Almindigt folck som fulde met dem / oc faar oc fæ oc gantske meget Queg. Oc de bagede wsurede Kager aff den raa dey som de bare aff Egypten / Thi hand vaar icke suret / for de bleffue saa hastelige trengde vdaff Egypten / oc kunde der icke lenger tøffue / oc de haffde der inted andet berid dem til Tæring.

Jsraels børn haffde da boet i Egypten / i fire hundrede oc trediue aar / Der samme aar vaare forløbne / da gick al HERRENS Hær aff Egypti land paa en dag. Der faare holder mand HERREN den Nat / at hand førde dem aff Egypti land / Den skulle Jsraels børn holde HERREN hellig / de oc deris Effter kommere.

Oc HERREN sagde til Mose oc Aaron / Denne er skicken at holde Paasken / JngenSkick at holde paaske. Vdlending skal æde der aff. Men er der naagen købt Tienere / hand lade sig omskære / saa maa hand æde der aff. Jngen fremmed Jndbyggere eller Leye suend skal æde der aff. Mand skal æde det i it huss / J skulle inted bære aff Kødet vdaff Huset / i skulle ingen Been bryde sønder derIoan. 19. aff. Al Jsraels menighed skal dette saa gøre.

Er det saa at der boer nogen Vdlending hoss dig / oc vil holde HERRENS Paaske / da skal hand omskære alt mandkøn / Saa maa hand holde sig til oc gøre det / oc være som en der haffuer hiemme i landet / Thi at ingen Womskaaren skal æde der aff. Denne Low skal vere alt ens for dem som ære Jndfødde i landet oc Vdlendinge som bo iblant eder. Oc alle Jsraels børn giorde som HERREN hagde befalet Mose oc Aaron. Saa førde HERREN Jsraels børn aff Egypti land paa en dag met deris Hær.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.