Christian 3.s danske Bibel

[945]

XXIIII.

MEn en aff Sabbatherne meget aarle / komme de til Graffuen / oc bare dyrebarMatth. 28. Marci i6. Ioan. 20 Salue / som de haffde bered / oc nogle met dem. Oc de funde Stenen velt aff Graffuen / oc de ginge ind / oc funde icke den HERRJS Jhesu Legeme. Oc der de vaare bedrøffuede / der faare / See / da stode tho Mend hoss dem met skinnende Klæder. Oc de forferdedis oc sloge deris Ansict ned til Jorden. Da sagde de til dem / Hui lede i effter den Leffuendis hoss de Døde? Hand er icke her / Hand er opstanden / Tencker der paa / huorledis hand talede til eder / der hand vaar i Galilea / oc sagde / Menniskens Søn skal antuordis hen i Synderis hender / oc korsfestis / Oc opstaa tredie dag. Oc de tenckte paa hans ord.

Oc de ginge fra Graffuen igen / oc kundgiorde alt dette faar de Elleffue oc alle de andre. Oc der vaar Maria Magdalena oc Johanna / oc Maria Jacobi / oc andre met dem / som sagde Apostlene saadant. Oc deris ord syntis dem at vere lige som løss tale / oc de trode dem icke. Da stod Peder op / oc løb til Graffuen / oc buckede sig ind vdi / oc saa Linklæderne ligge alene / oc hand gick bort / Oc hand vndrede paa / huorledis det gick til.

Oc see / Tho aff dem ginge samme dag til en By / som vaar trysinds tiue agre longt fra Jerusalem / dc kaldis Emaus / Oc de talede met huer andre om alt dette som vaar skeet. Oc det begaff sig / der de saa talede oc bespurde sig met huer andre / kom Jhesus til dem / oc vandrede met dem / Men deris øyen huldis til / at de kende hannem icke. Oc hand sagde til dem / Huad er det faar tale / som i handle mellem eder paa veyen / oc ere bedrøffuede?

Da suarede en aff dem som hed Cleophas / oc sagde til hannem / Est du alene iblant de Fremmede i Jerusalem / som icke veed / huad som i disse dage er skeet der vdi? Oc hand sagde til dem / Huad er det? De sagde til hannem / Det / om Jhesu aff Nazareth / huilcken som vaar |946 en Prophete / mectig i Gerninger oc Ord / faar Gud oc alle Folck / huorledis vore ypperste Prester oc Øffuerste antuordede hannem hen / til Dødzens fordømmelse / oc korsfeste hannem. Oc wi haabedis / at hand skulde forløst Jsrael. Oc offuer alt dette / er i dag den tredie dag / at dette skede. Der haffue oc nogle forferdet oss aff voris Quinder / de vaare aarle hoss Graffuen / oc funde icke hans Legeme / Komme oc sige / at de saae en Engle syn / huilcke der sige / hand leffuer. Oc nogle aff oss ginge bort til Graffuen / oc funde det saa / som Quinderne sagde / Men hannem funde de icke.

Oc hand sagde til dem / O i Daarer oc senhiertede / til at tro alt det / som Propheterne haffue sagd / Skulde Christus icke lide saadant / oc indgaa til sin Herlighed ? Oc hand begynte fra Mose oc alle Propheter / oc lagde dem alle Scriffter vd / som vaare sagde om hannem.

Oc de komme nær til Byen / der de ginge til. Oc hand loed som hand vilde gaa lenger / Oc de nødde hannem til / oc sagde / Bliff hoss oss / Thi det stunder til afften / oc dagen er forløben / Oc hand gick ind at bliffue hoss dem. Oc det skede / som hand sad met dem til Bordz / Tog hand Brødet / tackede / brød det / oc gaff dem det. Da bleffue deris øyen obnede / oc de kende hannem. Oc hand forsuant faar dem.

Oc de sagde til huer andre / Brende icke vort hierte i oss / der hand talede met oss paa veyen / oc der hand oploed oss Scrifften. Oc de stode op / i den samme stund / oc vende til Jerusalem igen / oc funde de Elleffue forsamlede / oc dem som vaare hoss dem / huilcke der sagde / HERREN er visselige opstanden / oc obenbaret Simoni. Oc de opregnede faar dem / huad som vaar skeet paa veyen / oc huorledis hand bleff kent aff dem / i det / at hand brød Brødet.

Oc der de talede om hannem / da traadde Jhesus selff / mit iblant dem / oc sagde til dem / Fred vere met eder. Da forferdedis de oc frøctede sig / oc mente / at de saae en Aand. Oc hand sagde til dem / Hui ere i saa forferdede? Oc hui komme saadanne tancker i eders hierter? Seer mine Hender oc mine Føder / Det er ieg selff / Finder paa mig oc seer / Thi en Aand haffuer icke Kød oc been / som i see / at ieg haffuer. Oc som hand det sagde / visde hand dem Hender oc Føder. Oc der de end nu icke trode faar glæde / oc forundrede sig / da sagde hand til dem / Haffue i her noget at æde? Oc de lagde it stycke aff en stegt Fisk faar hannem oc Hunnig kage / oc hand tog det / oc oed faar dem.

Oc hand sagde til dem / Det er den Tale / som ieg sagde til eder / der ieg end nu vaar hoss eder / Thi det skal altsammen fuldkommis / som er screffuit om mig i Mose Low / i Propheter oc vdi Psalmer. Da oplod hand deris forstand / at de forstode Scrifften / oc sagde til dem / Saa er det screffuit / ocsaa skulde Christus lide / oc opstaa / fra de Døde tredie dag / Oc lade predicke i sit Naffn / Penitentze oc Syndernis Forladelse / iblant alle Folck / oc begynde i Jerusalem. Oc i ere Vidne til alt dette. Oc see / Jeg vil sende min Faders Foriettelse offuer eder. Men i skulle bliffue i Jerusalem stad / indtil i bliffue iførde met Krafft aff det Høye. ¶ Oc hand førde dem hen vd til Bethania / oc opløffte Henderne / oc velsignede dem / Oc det skede / der hand velsignede dem / skildis hand fra dem / oc foer op i Himmelen. Men de tilbade hannem / oc vende tilbage igen til Jerusalem met stor glæde / oc vaare altid i Templen / prisede oc loffuede Gud.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.