Christian 3.s danske Bibel

[898]

XXVIII.

Marci 16.Lucæ 24.Iohan. 20. OM Sabbathen at afften / huilcken der begyndis den første Hellige dag i Sabbatherne om morgenen / kom Maria Magdalena / oc den anden Maria / at besee Graffuen. Oc see / der skede it stort Jordskel. Thi HERRENS Engel kom ned aff Himmelen / traadde hen til / oc velte Stenen fra Dørren / oc sette sig der paa / Oc hans skickelse vaar lige som liunit / oc hans Klede huit som sne. Men Vocterne forferdedis aff frøct / oc bleffue lige / som de haffde veret døde.

|899 HERRENS Engel suarede / oc sagde til Quinderne / Frøcter eder icke / Jeg veed / at i lede effter Jhesum den Kaarsfeste / Hand er icke her / Hand er opstanden / som hand sagde. Kommer hid / oc seer den sted / som HERREN laa. Oc gaar strax hen / oc siger hans Discipele det / at hand er opstanden fra de døde / Oc see / Hand skal gaa hen faar eder til Galileam / Der skulle i see hannem / see / ieg haffuer sagd eder det.

Oc de ginge hastelige vd aff Graffuen met frøct oc stor glede / oc løbe / at de kunde kundgøre hans Disciple det. Oc der de ginge at kundgøre hans Disciple det / See / da møtte Jhesus dem / oc sagde / Hel vere eder / Oc de traadde til hannem / oc toge paa hans Føder / oc fulde ned faar hannem. Da sagde Jhesus til dem / Frøcter eder icke / gaar hen / oc kundgører mine Brødre det / At de gaa til Galileam / der skulle de see mig.

Oc der de ginge hen / See / da komme nogle aff Vocterne i Staden / oc forkyndede de Ypperste Prester / alt det som vaar skeet. Oc de komme tilsammen met de Eldste / oc hulde it Raad / oc gaffue Stridzmendene Pendinge nock / oc sagde / Siger / Hans Disciple komme om natten / oc staale hannem / den stund wi soffue. Oc der som Landzherren faar det at vide / da ville wi stille hannem til freds / oc skaffe det saa / at i skulle vere vden fare. Oc de toge Pendinge / oc giorde lige som de vaare vnderuisde. Dette bleff en almindelig tale hoss Jøderne / indtil paa denne dag.

Men de elleffue Disciple ginge til Galileam / paa it Bierg / som Jhesus haffde bestillet dem hen. Oc der de saae hannem / da fulde de ned faar hannem / Men nogle tuilede. Oc Jhesus traadde til dem / talede met dem oc sagde: Mig er giffuen al Mact i Himmelen oc Jorden. Gaar fordi hen / oc lærer alle Folck / oc døber dem / i Naffn Faders / oc Søns / oc den hellige Aands / Oc lærer dem at holde / alt det ieg haffuer befalet eder. Oc see / Jeg er hoss eder alle dage / indtil Verdens ende.

Ende paa S. Matthei Euangelium. ❧ ❧ ❦

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.