Christian 3.s danske Bibel

[957]

X.

SAndelige / sandelige / Jeg siger eder / Huo som icke gaar ind at Dørren i Faarestien / men stiger andenstedz der ind / Hand er en Tyff oc en Mordere. Men den som gaar ind at Dørren / hand er Faarenis Hyrde. Den samme lader Døruocteren op faare / oc Faarene høre hans røst. Oc hand kalder sine Faar ved naffn / oc fører dem vd. Oc naar som hand haffuer vdladet sine Faar / da gaar hand bort faare dem / oc Faarene følge effter hannem / Thi de kende hans røst. Oc en Fremmet følge de icke effter / men fly fra hannem / Thi de kende icke den Fremmedis røst. Dette sprock sagde Jhesus til dem / Men de forstode icke / huad det vaar / som hand sagde til dem.

Da sagde Jhesus til dem igen / Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / Jeg er Dørren til Faarene. Alle de som ere komne faar mig / de haffue veret Tyffue oc Mordere / Men Faarene lydde dem icke. Jeg er Dørren / Der som nogen gaar ind ved mig / hand skal bliffue salig / oc skal gaa ind oc vd / oc finde føde. En Tyff kommer icke / vden at stiele / myrde oc ødelegge. Jeg er kommen / at de skulle haffue Liffuit oc offuerflødige nock.

Jeg er en god Hyrde. En god Hyrde lader sit Liff for Faarene. En leye Suend / som icke er Hyrde / huilcke Faarene icke høre til / seer Vlffuen komme / oc forlader Faarene / oc flyr / oc Vlffuen griber oc atspreder Faarene / Men leye Suenden flyer / thi hand er en leye Suend / oc acter Faarene inted. Jeg er en god Hyrde / oc kender mine / oc ieg kendis aff mine. Lige som min Fader kender mig / oc ieg kender Faderen / oc ieg lader mit Liff for Faarene. Oc ieg haffuer end andre Faar / de ere icke aff denne Sti / Oc de samme skal ieg føre hid / oc de skulle høre min røst / Oc der skal bliffue en Hiord oc en Hyrde.

Der faare elsker min Fader mig / at ieg lader mit Liff / paa det ieg skal tage det igen. Jn|958gen tager det fra mig / men ieg lader det aff mig selff / Jeg haffuer mact at forlade det / oc ieg haffuer mact at tage det igen. Saadant Bud anammede ieg aff min Fader. Da bleff en tuedract iblant Jøderne / for disse ord. Mange iblant dem sagde / Hand haffuer Dieffuelen / oc er fra sinde / hui høre i hannem? De andre sagde / Det ere icke ord aff en Besæt / Kand Dieffuelen oc oplade de Blindis øyen?

Oc der bleff Kirckeuielse i Jerusalem / oc det vaar Vinter / Oc Jhesus vandrede i Templen vdi Salomonis Vaaben huss. Da komme Jøderne trint omkring hannem / oc sagde til hannem / Huor lenge opholder du vaar siel? Est du Christus / da sig oss det obenbare vd. Jhesus suarede dem / Jeg haffuer sagd eder det / oc i tro icke. De gerninger som ieg gør i min Faders Naffn / de vidne om mig / Men i tro icke / Thi i ere icke mine Faar / som ieg sagde eder. Thi mine Faar høre min røst / oc ieg kender dem / oc de følge mig / Oc ieg giffuer dem det euige Liff / oc de skulle aldri forfaris / oc ingen skal slide mig dem aff min Haand. Faderen som gaff mig dem / er større end alle ting / oc ingen kand slide dem aff min Faders haand. Jeg oc Faderen ere it.

Da toge Jøderne atter stene op / at de vilde stene hannem. Jhesus suarede dem / Mange gode gerninger beuisde ieg eder aff min Fader / for huilcken gerning iblant de samme stene i mig? Jøderne suarede hannem / oc sagde / For den gode gerningis skyld stene wi dig icke / men for Gudz bespaattelse skyld / Oc at du est it Menniske / oc gør dig selff til en Gud. Jhesus suare Psalm. 82.de dem / Staar der icke screffuit i eders Low / Jeg sagde / J ere Guder? Der som i kalde dem Guder / til huilcke Gudz ord skede / oc Scrifften kand dog icke brydis / Sige i da til den / der Faderen helligede / oc sende til Verden / Du bespaatter Gud? Der faare at ieg siger / Jeg er Gudz Søn? Gør ieg icke min Faders Gerninger / da tror mig icke / Men gør ieg dem / da tror dog de Gerninger / ville i icke tro mig / Paa det i skulle kende oc tro / at Faderen er i mig / oc ieg vdi hannem.

De søgte atter effter at gribe hannem / Men hand vndgick dem / aff deris hender / oc drog bort igen paa hin side Jordan / paa den Sted / som Johannes før døbte / oc bleff der. Oc der komme mange til hannem / oc sagde / Johannes giorde ingen Tegen. Men alt det som Johannes sagde om denne / det er sant / Oc mange trode der paa hannem.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.