Christian 3.s danske Bibel

|947 S. Johannis Euangelium.

I.

[Illustration]

J Begyndelsen vaar Ordet / oc ordet vaar hoss Gud /Gene. 1. oc Gud vaar det Ord. Det samme vaar i Begyndelsen hoss Gud. Alle ting ere giorde ved det samme / oc vden det samme er inted giort / huad som giort er. J hannem vaar Liffuit / oc Liffuit vaar Menniskens Liuss / oc Liuset skinner i Mørcket / oc Mørckene begrebe det icke.

Der bleff it Menniske vdsent affmatth. 3.Marci 1. Lucæ 3. Gud / som hed Johannes. Den samme kom til it vidnisbyrd / at hand skulde vidne om Liuset / paa det / at de skulde alle tro ved hannem. Hand vaar icke Liuset / Men at hand skulde vidne om Liuset. Det vaar det sande Liuss / som opliuser alle Menniske der komme i Verden. Det vaar i Verden / oc Verden er giort ved det samme / oc Verden kende det icke.

Hand kom i sin eyedom / oc hans egne anammede hannem icke. Men saa mange som hannem anammede / dem gaff hand mact / at bliffue Gudz Børn / de som tro paa hans Naffn / Huilcke som icke ere fødde aff Blod / oc ey heller aff Kødz vilie / oc ey heller aff Mandz vilie / Men aff Gud. Oc Ordet bleff Kød / oc bodeMatth. 1. Lucæ 2. iblant oss / Oc wi saae hans Herlighed / en Herlighed / som en Enborne Søns aff Faderen / fuld aff Naade oc Sandhed.

Johannes vidnede om hannem / robte oc sagde / Det vaar denne som ieg sagde om / Hand skal komme effter mig / som vaar faare mig / thi hand vaar før end ieg. Oc aff hans Offuerflødighed haffue wi alle taget / Naade for naade / Thi Lowen er giffuen ved Mose / Naade oc Sandhed er bleffuen ved Jhesum Christum. Jngen haffuer nogen tid seet Gud / den Enborne Søn / som er i Faderens Skød / hand haffuer forkyndet oss det.

Oc dette er Johannis vidnisbyrd / Der Jøderne sende aff Jerusalem / Prester oc Leuiter /Matth. 3.Marci 1. Lucæ 3. at de skulde spørie hannem at / Huo est du? Oc hand bekende oc nectede icke / oc hand bekende / Jeg er icke Christus. Oc de spurde hannem at / Huad da? Est du Elias? Hand sagde / Jeg er icke. Est du en Prophete? Oc hand suarede / Ney. Da sagde de til hannem / Huad est du da? At wi kunde giffue dem suar / som oss haffue vdsent. Huad siger du om dig selff? Hand sagde / Jeg er en Predickeris røst i ørcken / Bereder HERRENS vey / som denEsaiæ 40. Prophete Esaias haffuer sagd.

Oc de som vaare vdsende / vaare aff Phariseerne. Oc de spurde hannem at / oc sagde til hannem / Hui døber du da / om du est icke Christus / oc ey Elias / oc ey en Prophete? Johannes suarede dem / oc sagde / Jeg døber met Vand / Men hand traadde mit iblant eder / den i icke Eller Bethbara, Iudi. 7. ut mysterium consonet. kende. Det en den / som skal komme effter mig / huilcken der haffuer veret faare mig / Hues Skotuenge ieg er icke verdig til at opløse. Dette skede i Betharaba paa hin side Jordan / som Johannes døbte.

|948 Den anden dag / seer Johannes Jhesum komme til sig / oc siger / See / Det er Gudz Lam / som bær Verdens Synder. Det er denne / som ieg haffuer sagd eder om / Effter mig kommer en Mand / huilcken som haffuer veret faare mig / thi hand vaar før end ieg / oc ieg kende hannem icke / Men paa det hand skulde obenbaris i Jsrael / der faare er ieg kommen / at døbe met Vand.

Matth. 3.Marci 1. Lucæ 3. Oc Johannes vidnede / oc sagde / Jeg saa at Aanden foer ned / som en Due aff Himmelen / oc bleff paa hannem / oc ieg kende hannem icke. Men den som sende mig at døbe met vand / hand sagde til mig / Paa huilcken du seer Aanden fare ned / oc bliffue paa hannem / den samme er den / som døber met den hellig Aand. Oc ieg saa det / oc vidnede / At denne er Gudz Søn.

Den anden dag stod atter Johannes / oc tho aff hans Disciple. Oc som hand saa Jhesum vandre / sagde hand / See / det er Gudz Lam. Oc tho aff hans Disciple hørde hannem tale / oc effterfulde Jhesum. Oc Jhesus vende sig om / oc saa dem effterfølge / oc sagde til dem / Huor effter lede i? De sagde til hannem / Rabbi (det er vdlagt / Mestere) Huor est du til Herbere? Hand sagde til dem / Kommer oc seer det. De komme oc saae det / oc bleffue samme dag hoss hannem. Oc det vaar ved den tiende time.

En aff de Tho / som hørde aff Johanne / oc effterfulde Jhesum / vaar Andreas Simonis Petri Broder. Denne samme finder først sin Broder Simon / oc siger til hannem / Wi haffue fundet Messias (huilcket er vdlagt / den Saluede) oc ledde hannem til Jhesum. Der Jhesus saa hannem / sagde hand / Du est Simon Jonas søn / du skalt hede Cephas / det bliffuer vdlagt / en Sten.

Den anden dag / vilde Jhesus drage til Galileam igen / oc finder Philippum / oc siger til hannem / Følg mig effter. Oc Philippus vaar aff Bethsaida aff Andree oc Peders Stad. Philippus finder Nathanael / oc siger til hannem / Wi haffue fundet den / om huilcken Mose haffuer screffuit i Lowen oc Propheterne / Jhesum Josephs Søn aff Nazareth. Oc Nathanael sagde til hannem / Huad gaat kand komme aff Nazareth? Philippus siger til hannem / Kom / oc see det.

Jhesus saa Nathanael komme til sig / oc siger om hannem / See en ret Jsraeliter / i huilcken ingen suig er. Nathanael siger til hannem / Huor paa kender du mig? Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Før end Philippus kallede dig / der du vaast vnder Figen træet / da saa ieg dig. Nathanael suarer / oc siger til hannem / Rabbi / Du est Gudz Søn / du est den Konge aff Jsrael. Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Du tror fordi at ieg sagde dig / at ieg saa dig vnder Figen træet. Du skalt end nu see større end det. Oc hand siger til hannem / Sandelige / sandelige / Gene. 28.siger ieg eder / Nu her effter skulle i see Himmelen aaben / oc Gudz Engle fare op oc ned / paa Menniskens Søn.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.