Christian 3.s danske Bibel

[956]

IX.

OC Jhesus gick frem / oc saa en som vaar Blind fød / Och hans Disciple spurde hannem at / oc sagde / Mestere / huo haffuer syndet? Denne / eller hans Foreldre / at hand er blind fød? Jhesus suarede / Der syndede huercken denne / och ey hans Foreldre / men at Guds gerning skal bliffue obenbare paa hannem. Jeg skal gøre hans gerning / som mig vdsende / saa lenge det er dag / Natten kommer at ingen kand arbeyde. Den stund ieg er i Verden / da er ieg Verdens Liuss. Der hand det sagde / spøtte hand paa iorden / oc giorde Dynd aff spøttet / oc strøg dyndet paa den blindis Øyen / oc sagde til hannem / gack bort til den dam Siloe (det mercker / vdsent) oc to dig. Da gick hand bort / oc tode sig / oc kom seendis.

Naboerne oc de som haffde før seet hannem / at hand vaar en tiggere / sagde / Er det icke denne som sad oc tigde? Nogle sagde / det er hand / men nogle / hand er hannem lig. Men hand sagde selff / det er ieg. Da sagde de til hannem / huorledis ere dine Øyen opladne? Hand suarede / oc sagde / Det Menniske / som heder Jhesus / giorde Dynd / oc smurde mine Øyen / oc sagde / gack bort til den dam Siloe / oc to dig. Jeg gick bort / oc tode mig / oc bleff seendis. Da sagde de til hannem / huor er den? Hand sagde / Jeg ved det icke.

Da førde de hannem til Phariseerne / som lenge vaar blind (Men det vaar om Sabbathen der Jhesus giorde dynd oc obnede hans øyen) da spurde de hannem atter at / ocsaa Phariseerne huorledis hand vaar bleffuen seendis? oc hand sagde til dem / dynd lagde hand mig paa øyene |957 oc ieg tode mig / oc er nu seendis. Da sagde nogle aff Phariseerne / Det Menniske er icke aff Gud / effterdi hand holder icke Sabbathen. Men de andre sagde / Huorledis kand it syndigt Menniske gøre saadanne Tegen? Oc der bleff en tuedract iblant dem. De sagde igen til den Blinde / Huad siger du om hannem / at hand oploed dine øyen? Oc hand sagde / Hand er en Prophete.

Jøderne trode icke om hannem / at hand haffde verit blind / oc vaar bleffuen seendis / Før end de kallede hans Foreldre / som vaar bleffuen seendis / spurde dem at / oc sagde / Er dette eders Søn / huilcken i sige / hand er blind fød? Huorledis er hand da nu seendis? Hans Foreldre suarede dem / oc sagde / Wi vide / at denne er vor Søn / oc at hand er blind fød / Men huorledis hand er nu seendis / vide wi icke / Eller huo som haffuer opladet hans øyen / vide wi oc icke / Hand er gammil nock / spører hannem at / lader hannem selff tale for sig. Saadant sagde hans Foreldre / thi de frøctede sig for Jøderne / Thi Jøderne haffde allerede sambundet sig / Der som nogen bekende hannem for Christum / at den samme skulde settis i Bande. Der faare sagde hans Foreldre / Hand er gammil nock / spører hannem at.

Da kallede de anden gong det Menniske / som haffde verit blind / oc sagde til hannem / Giff Gud ære / Wi vide at dette Menniske er en Syndere. Hand suarede oc sagde / Er hand en Syndere / det veed ieg icke / En ting veed ieg vel / at ieg vaar blind / oc er nu seendis. Da sagde de til hannem igen / Huad giorde hand ved dig? Huorledis oplod hand dine øyen? Hand suarede dem / Jeg sagde eder det nu / hørde i det icke? Huad ville i atter høre det? Ville i oc bliffue hans Disciple? Da bandede de hannem / oc sagde / Du est hans Discipel / Wi ere Mose Disciple. Wi vide / at Gud haffuer talet met Mose / Men wi vide icke hueden denne hand er.

Det Menniske suarede / oc sagde til dem / Det er en vnderlig ting / at i icke vide / hueden hand er / oc hand haffuer opladet mine øyen. Oc wi vide / at Gud hører icke Syndere / Men der som nogen er Gudfryctig / oc gør hans vilie / den hører hand. Fra Verdens begyndelse er det icke hørt / at nogen oplod øyene paa en / som vaar fød Blind. Vaare denne icke aff Gud / hand kunde inted gøre. De suarede / oc sagde til hannem / Duest aldelis fød i Synd / oc lærer oss / Oc de støtte hannem hen vd.

Det kom faar Jhesum / at de vdstøtte hannem / Oc der hand fant hannem / sagde hand til hannem / Tror du paa Gudz Søn? Hand suarede / oc sagde / HERRE / huilcken er den? At ieg kand tro paa hannem. Jhesus sagde til hannem / Du haffuer seet hannem / oc den som taler met dig / den er det. Da sagde hand / Jeg tror / Oc hand tilbad hannem.

Oc Jhesus sagde / Jeg er kommen til Dom i denne Verden / Paa det at de som icke see / skulle vorde seendis / Oc de som see / skulle vorde blinde. Oc saadant hørde nogle aff de Phariseer / som vaare hoss hannem / oc sagde til hannem / Ere wi da oc blinde? Jhesus sagde til dem / Vaare i blinde / da haffde i ingen synd / Men nu i sige / Wi ere seendis / da bliffuer eders synd.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.