Christian 3.s danske Bibel

[967]

XXI.

DEr effter obenbarede Jhesus sig atter hoss det Haff hoss Tyberias. Oc hand obenbarede sig saa. Simon Petrus oc Thomas / som kaldis Tuilling / oc Nathanael aff Cana Galilee / oc Sebedei sønner / oc tho andre aff hans Disciple vaare tilsammen. Simon Petrus siger til dem / Jeg vil gaa bort at Fiske. De sagde til hannem / Da ville wi gaa met dig. De ginge hen vd / oc traadde strax i Skibet / Oc den samme nat finge de inted.

|968 Der det vaar nu morgen / stod Jhesus paa brædden / Men Disciplene viste icke / at det vaar Jhesus. Jhesus siger til dem / Børn / haffue i inted at æde? De suarede hannem / Ney. Da sagde hand til dem / Kaster garnet til den høyre side aff Skibet / da skulle i finde. Da kaste de / oc kunde icke drage mere / faar Fiskenis mangfoldighed. Da siger den Discipel / som Jhesus elskte / til Peder / Det er HERREN. Der Simon Petrus hørde / at det vaar HERREN / da giordede hand Skiorten om sig / thi hand vaar nøgen / oc kaste sig i Haffuet. Men de andre Disciple komme paa Skibet / thi de vaare icke longt fra Landet / men ved thu hundrede alne / oc de indroge Garnet met Fiskene.

Som de traadde nu vd paa Landet / saae de Kul ligge der / oc Fisk der paa / oc Brød. Jhesus siger til dem / Tager hid aff Fiskene / der i nu finge . Simon Petrus stigede ind / oc drog Garnet paa Landet / fult aff store Fiske / hundrede oc tre oc halfftrediesinds tiue. Oc alligeuel at de vaare saa mange / sønderreffs dog Garnet icke. Jhesus siger til dem / Kommer / oc gører maaltid. Men ingen aff Disciplene torde spørie hannem at / Huoest du? Thi de viste at det vaar HERREN. Da kommer Jhesus / oc tager Brødet / oc giffuer dem det / Disligest ocsaa Fisken. Det er nu den tredie gong / at Jhesus er obenbaret faar sine Disciple / effter hand er opstanden fra de Døde.

Der de haffde nu giort Maaltid / siger Jhesus til Simon Peder / Simon Johanna / haffuer du mig kærere / end disse haffue mig? Hand siger til hannem / Ja HERRE / du vedst / at ieg elsker dig. Hand siger til hannem / Føed mine Lam. Hand siger atter anden gong til hannem / Simon Johanna / elsker du mig? Hand siger til hannem / Ja HERRE / du vedst at ieg elsker dig / Hand siger til hannem / Føed mine Faar. Hand siger tredie gong til hannem / Simon Johanna / elsker du mig? Peder bleff bedrøffuit / at hand sagde tredie gong til hannem / elsker du mig / Oc hand sagde til hannem / HERRE / du vedst alle ting / Du vedst / at ieg elsker dig. Jhesus siger til hannem / Føed mine Faar.

Sandelige / sandelige / Jeg siger dig / Der du vaast vng / giordede du dig selff / oc vandrede huort du vilde / Men naar du bliffuer gammel / skalt du vdrecke dine Hender / Oc en anden skal giorde dig / oc føre dig did / som du icke vilt. Men det sagde hand at betegne / met huad Død hand skulde prise Gud.

Oc der hand det sagde / siger hand til hannem / Følge mig effter. Da vende Peder sig om / oc saa den Discipel følge / som Jhesus elskte / huilcken som oc laa paa hans Bryst i Nadueren / oc haffde sagd / HERRE / Huo er den / som skal forraade dig? Der Pedet saa denne / siger hand til Jhesum / HERRE / huad skal da denne? Jhesus siger til hannem / Der som ieg vil at hand skal bliffue / indtil ieg kommer / huad kommer det dig ved? Følge du mig effter. Da gick en Tale vd iblant Brødrene / Denne Discipel døer icke. Oc Jhesus sagde icke til hannem / Hand døer icke / Men / om ieg vil / at hand skal bliffue / indtil ieg kommer / Huad kommer det dig ved? Denne er den Discipel / som vidner om disse ting / oc screff dette / Oc wi vide / at hans Vidnisbyrd er sant. Der ere oc mange andre ting / som Jhesus giorde / Huilcke / der som de skulde bescriffuis / det ene effter det andet / da acter ieg / at Verden skulde icke begribe de Bøger / som skulde bescriffuis.

Ende paa S. Johannis Euangelium.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.