Christian 3.s danske Bibel

[955]

VIII.

OC Jhesus gick til Olie bierget / oc aarle om morgenen kom hand igen i Tempelen / oc alt Folcket kom til hannem / oc hand sette sig / oc lærde dem.

Men de Scrifftkloge oc Phariseer / ledde en Quinde til hannem / som vaar greben i Hoer / oc skickede hende der mit ind / oc sagde til hannem / Luc. 20. Mestere / Denne Quinde er greben met ferske gerninger i Hoer. Oc Mose bød oss i Lowen / at stene saadanne. Huad siger du? Men de sagde det at forsøge hannem / paa det de kunde haffue sag met hannem.

Men Jhesus buckede sig ned / oc screff met finge ren paa Jorden. Der de bleffue nu varafftige at spørie hannem at / da reysde hand sig op oc sagde til dem / huo som aff eder er vden synd / hand kaste den første sten paa hende. Oc hand buckede sig ned igen och screff paa iorden. Der de hørde det / ginge de vd / den ene effter den anden / først de Eldste / oc Jhesus bleff alene igen / oc Quinden bleff der staaendis. Da reysde Jhesus sig op / och der hand saa ingen / vden quinden / da sagde hand til hende / Quinde / huor ere de dine Beklagere? Fordømde ingen dig? Oc hun sagde / HERRE / ingen. Da sagde Jhesus / Saa fordømmer ieg dig oc icke. gack bort / oc synde lenger icke mere.

Da talede Jhesus atter til dem / oc sagde / Jeg er Verdens Liuss / huo som effterfølger mig / hand skal icke vandre i Mørcke / men hand skal haffue Liffsens liuss. Da sagde Phariseerne til hannem / Du vidner om dig selff / dit vidnisbyrd er icke sant. Jhesus suarede / oc sagde til dem / der som ieg vidner om mig selff / da er mit vidnisbyrde sant / Thi ieg veed hueden ieg kom / oc huort ieg gaar hen / Men i vide icke / hueden ieg kommer oc huort ieg gaar hen. J dømme effter kødet / Jeg dømmer ingen. Oc der som ieg dømmer / da er min dom ret / Thi ieg er icke alene / men Jeg oc Faderen som vdsende mig. Der staar oc screffuit i eders Low / At thu Menniskis vidnisbyrd er sant / Jeg er den som vidner om mig selff / oc Faderen som vdsende mig / vidner oc om mig. Da sagde de til hannem / huor er din Fader? JhesusDeut. 17. suarede / J kende huercken mig oc ey min Fader. Der som i kende mig / da kende i oc min Fader. Disse ord talede Jhesus hoss Guds kiste / der hand lærde i Tempelen. Oc ingen greb hannem / Thi hans stund vaar icke end kommen.

Da sagde Jhesus atter til dem / Jeg gaar bort oc i skulle lede effter mig / oc dø i eders synder. Der som ieg gaar hen / did kunde i icke komme. Da sagde Jøderne / Vil hand da sla sig selff ihiel / at hand siger / Der som ieg gaar hen / did kunde i icke komme? Oc hand sagde til dem J ere neden aff / Jeg er offuen aff. J ere aff denne verden / Jeg er icke aff denne Verden. Saa haffuer ieg sagd til eder / at i skulle / dø i eders synder / Thi der som i icke tro / at det er Jeg / Da skulle i dø i eders synder.

Da sagde de til hannem / huo est du da? Oc Jhesus sagde til dem / Først den / ieg som taler met eder. Jeg haffuer meget at tale oc at dømme om eder / Men den som mig vdsende / er sandru / oc huad som ieg haffuer hørt aff hannem / det taler ieg faar verden. Men de forstode icke / at hand sagde dem aff Faderen. Da sagde Jhesus til dem / naar som i ophøye menniskens Søn / da skulle i forstaa at det er ieg / oc at ieg gør inted aff mig selff / Men / lige som min Fader lærde mig / saa taler ieg. Oc den som vdsende mig / er met mig. Faderen lader mig icke alene / thi ieg gør altid det som hannem behager. Der hand talede dette / da trode mange paa hannem

|956 Da sagde nu Jhesus til Jøderne / som trode paa hannem Der som i bliffue hoss min Tale / da ere i mine rette Disciple / oc skulle forstaa sandhed / oc sandhed skal gøre eder fri. Da suarede de hannem / wi ere Abrahams Sæd / oc vaare aldri nogen mands Suend / huorledis siger du da / J skulle bliffue fri? Jhesus suarede dem / oc sagde / Sandelige / sandelige / ieg siger eder Huo som gør Synd / hand er Syndsens suend / oc Suenden bliffuer icke euindelige i Huset / Sønnen bliffuer euindelige. Der som nu Sønnen gør eder fri / da ere i ret fri / Jeg veed vel / at i ere Abrahams sæd / men i søge effter at sla mig ihiel / thi min Tale tager icke iblant eder / Jeg taler det som ieg haffuer seet aff min Fader / Saa gøre i / huad som i haffue seet aff eders Fader.

De suarede / oc sagde til hannem / Abraham er vor Fader. Jhesus siger til dem / der som i vaare Abrahams børn / da giorde i Abrahams gerninger. Men nu søge i effter at sla mig ihiel saadant it Menniske / ieg som sagde eder Sandhed / som ieg hørde aff Gud / det giorde Abraham icke. J gøre eders Faders gerninger. Da sagde de / wi ere icke wecte fødde / wi haffue en Fader / Gud. Jhesus sagde til dem / vaare Gud eders Fader / da elskte i mig. Thi ieg er vdgangen och kommer fra Gud / Thi ieg er icke kommen aff mig selff / men hand vdsende mig. Hui kende i da mit Maal icke? Thi i kunde io icke høre mine ord.

J ere aff den Fader / Dieffuelen / oc i ville gøre effter eders Faders begering. Den samme er en Mordere aff begyndelsen / oc er icke bestandig i Sandhed / thi sandhed er icke i hannem. Naar hand taler Løgen / da taler hand aff sit eget / Thi hand er en Løgnere och en Fader til hende. Men Jeg / effterdi ieg siger sandhed / da tro i mig icke.

Huo aff eder kand beuise mig en synd offuer? Men siger ieg eder sandhed / huor faare tro i mig icke? Huo som er aff Gud / hand høre Guds ord. Der faare høre i icke / thi i ere icke aff Gud. Da suarede Jøderne / oc sagde til hannem / Sige wi icke ret / at du est en Samaritaner / oc haffuer Dieffuelen? Jhesus suarede / Jeg haffuer ingen Dieffuel / Men ieg ærer min Fader oc i vanære mig. Jeg søger icke min ære / men der er en / som hende søger / oc dømmer.

Sandelige / sandelige / Jeg sigerdriffuis eder / der som nogen holder mit Ord / hand skal icke see Døden euindelige. Da sagde Jøderne til hannem / Nu kende wi at du haffuer Dieffuelen. Abraham er død / oc Propheterne / oc du siger / der som nogen holder mit Ord / hand skal icke smage Døden euindelige. Est du da mere end vor fader Abraham? huilcken er død / oc Propheterne ere døde. Huad gør du aff dig selff?

Jhesus suarede / der som ieg ærer mig selff / da er min ære inted. Men der er min Fader / som mig ærer / huilcken i sige / hand er eders Gud / oc kende hannem icke / Men ieg kender hannem. Oc der som ieg sagde / ieg kender hannem icke / da bleffue ieg en Løgnere / lige som i ere / Men ieg kender hannem / oc holder hans ord. Abraham eders Fader bleff glad / at hand skulde see min dag / oc hand saa hannem / oc gledde sig. Da sagde Jøderne til hannem / du est icke end nu halfftrediesinds tiue aar gammil / oc haffuer du seet Abraham? Jhesus sagde til dem / Sandelige / sandelige / Jeg siger eder / Før end Abraham bleff / er ieg. Da løffte de stene op / at de vilde kast paa hannem. Men Jhesus skiulte sig / oc gick vd aff Tempelen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.