Christian 3.s danske Bibel

[972]

IIII.

Petrus oc Johannes bliffue indsette. Annas. Infra 5. MEn der de talede til Folcket / Traadde Presterne / oc Templens Høffuitzmand frem / oc Saduceerne (de fortrøde / at de lærde Folcket / oc kundgiorde i Jhesu Opstandelsen fra de døde) oc lagde Hender paa dem / oc sette dem ind til om morgenen / thi det vaar nu afften. Men mange aff dem / som hørde ordet / tro S. Peders forsuarelse oc bekendelse.de / oc tallet paa Mendene bleff ved fem tusinde.

Som morgenen kom nu / da forsamlede de Øffuerste oc Eldste oc Scrifftkloge dem i Jerusalem / Annas den ypperste Prest oc Caiphas oc Johannes oc Alexander / ocsaa mange som de vaare aff de ypperste Presters slect / oc skickede dem faar sig / oc spurde dem at / Psalm. 18.Aff huad mact eller i hues naffn giorde i dette?

Petrus fuld aff den hellig Aand / sagde til dem / J Øffuerste faar Folcket / oc i Eldste aff Jsrael / Der som wi dømmis i dag for denne velgerning / mod det siuge Menniske / ved huilcken hand bleff helbrede / Da skal eder oc alle Folck aff Jsrael vere kundgiort / At denne staar her helbrede faar eder / i Jhesu Christi Naffn aff Nazareth / huilcken i kaarsfeste / oc Gud opuecte fra de Døde. Hand er den Sten / som er bortkast aff eder Bygningsmend / huilcken der er bleffuen til en Hiørne sten. Oc der er icke Salighed i nogen anden / der er oc inted andet Naffn giffuit Mennisken / der wiskulle bliffue salige vdi.

Men de saae paa Petri oc Johannis frimodighed / oc forundrede sig / Thi de vaare visse paa / at de vaare wlærde Mend oc ligfolck / oc de kende dem ocsaa / at de haffde veret met Jhesu. Oc de saae det Menniske / som vaar bleffuen helbrede / staa hoss dem / oc de haffde inted at tale der imod. Da bade de dem gaa hen vd aff Raadet / oc de handlede tilsammen / oc sagde / Huad ville wi gøre disse Menniske? Thi det Tegen som er skeet ved dem / er kundgiort obenbarlige faar alle / som bo i Jerusalem / oc wi kunde det icke necte. Men paa det at det skal icke komme videre ind iblant Folcket / Lader oss aluorlige true dem / At de icke her effter skulle sige noget Menniske aff dette Naffn. Oc de kallede dem / oc bøde dem / at de skulde icke i nogen maade lade sig høre / oc ey lære i Jhesu Naffn.

Men Peder oc Johannes suarede / oc sagde / Dømme i selff / om det er ret faar Gud / at wi lyde eder mere end Gud. Wi kunde det io icke lade / at wi ey skulde tale / det som wi haffue seet oc hørt. Men de truede dem / oc lode dem gaa / oc funde icke huorledis de skulde pine dem / for Folckens skyld / Thi de loffuede alle Gud / for det / som vaar skeet. Thi det Menniske vaar Apostlernis Bøn.offuer fyretiue aar gammil / met huilcken dette helbredis Tegen vaar skeet.

Oc der mand haffde ladet dem gaa / da komme de til deris / oc forkyndede dem / huad de ypperste Prester oc Eldste haffde sagd til dem. Der de det hørde / opløffte de endrectelige deris røst til Gud / oc sagde / HERRE / du som est Gud / offuer Himmel oc Jord / oc haffuer giort Haffuet / oc alt det / som der er vdi / Du som haffuer sagd ved Dauids / din Tieneris mund / |973 Huor faare opsette Hedningene sig / oc Folckene tage dem faare / det som er Psalm. 2. forgeffuis? Jordens Konger traadde tilsammen / oc Førsterne forsamlede sig til hobe / Mod HERREN oc mod hans Christum.

Sandelige ia / de haffue forsamlet sig mod dit hellige Barn Jhesum / huilcken du saluede / Herodes oc Pontius Pilatus / met Hedningene oc Jsraels Folck / at gøre / det som din Haand oc dit Raad haffde før betenckt / at skulle ske. Oc nu HERRE see til deris trusel / oc giff dine Tienere at tale dit Ord met allehonde frimodighed / oc vdreck din Haand / at Sundhed oc Tegen oc vnderlige Gerninger kunde ske / ved dit hellige Barns Jhesu Naffn. Oc der de haffde bedet / da rørde Steden sig / som de vaare forsamlede / oc de bleffue alle fulde aff den hellig Aand / oc talede Gudz ord met frimodighed.

Men Menigheden som trode / vaar it Hierte oc en Siel. Der sagde oc ingen om sit Godz / at det hørde hannem til / men det vaar dem altsammen almindeligt. Oc Apostlerne gaffue vidnisbyrd met stor krafft om vor HERRJS Jhesu opstandelse / oc der vaar stor naade hoss dem alle. Der vaar oc ingen iblant dem / som haffde nød / Thi saa mange aff dem / som haffde Agre eller Huss / dem solde de / oc bare Pendingene for det solde Godz / oc lagde dem faar Apostlernis føder / Oc mand gaff huer / huad som hand haffde behoff.

Men Joses som kalledis met det tilnaffn aff Apostlerne Barnabas (det kaldis TrøstensBarnabas. Søn) aff en Leuitis slect aff Cypern / hand haffde en Ager / oc solde hannem / oc bar Pendingene frem / oc lagde dem faar Apostlernis føder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.