Christian 3.s danske Bibel

[971]

III.

PEder oc Johannes ginge tilsammen op i Templen ved den niende time / som mand pleyer at bede. Oc der vaar en Mand / som vaar halt aff Moders liff / hand loed sig bære / Oc de sette hannem daglige faar Tempels dørren / som kaldis den Skøne / oc hand tigde Almisse aff dem / som ginge i Templen. Der hand nu saa Petrum oc Johannem / at de vilde gaa ind i Templen / da bad hand om en Almisse. Da saa Peder paa hannem met Johanne / oc sagde / See paa oss. Oc hand saa paa dem / actede / at hand skulde faa noget aff dem. Da sagde Peder / Sølff oc Guld haffuer ieg icke / men ieg giffuer dig / det som ieg haffuer. J Jhesu Christi Naffn aff Nazareth / stat op / oc vandre. Oc hand tog hannem ved den høyre haand / oc reysde hannem op. Strax saa stode hans Been ocDen Halte bliffuer helbrede giord. hæle faste / hand spranck op / kunde gaa oc staa / oc hand gick met dem i Templen / vandrede oc spranck / oc loffuede Gud.

Oc alt Folcket saa hannem vandre oc loffue Gud. De kende hannem / at det vaar hand / som haffde sidet faar Templens skøne dør effter Almisse. Oc de bleffue fulde aff forundrelse oc forferdelse / i det / som hannem vaar vederfaret. Oc som denne Halte / der vaar nu helbrede / holt sig til Petrum oc Johannem / da løb alt Folcket til dem i Vaabenhusit / som kaldis Salomonis / oc forundrede sig.

Der Peder det saa / suarede hand Folcket / J Mend aff Jsrael / hui forundre i eder der paa? Eller hui see i paa oss / som wi haffde det giort / ved vor egen mact eller fortieniste at denne S. Peders predicken. vandrer? Abrahams oc Jsaacs oc Jacobs Gud / vore Fedris Gud / haffuer forklaret sit Barn Jhesum / huilcken i antuordede hen oc nectede faar Pilato / Der hand dømde at lade hannem løss. |972 1. Corint. 2.Men i nectede den Hellige oc Retferdige / oc bade / at mand skulde giffue eder Morderen / men Liffsens Første sloge i ihiel. Den opuecte Gud fra de Døde / Der ere wi Vidne til. Oc ved troen til hans Naffn / haffuer hand met denne / som i see oc kende / stadfest sit Naffn / oc troen ved hannem / gaff denne saadan sundhed faar eders øyen.

Nu kære Brødre / Jeg veed / at i giorde det aff vanuittighed / som oc eders Øffuerste. Men Gud haffuer fuldkommet det / som hand tilforn forkyndede / ved alle sine Propheters Mund / huorledis Christus skulde lide. Saa gører nu Penitentze / oc Deutero. 18. omuender eder / at eder Synder skulle vdslettis / Paa det at verquegelsens tid skal komme / faar HERRENS Ansict / naar hand skal sende / Den / som er nu predicket faar eder / Jhesum Christum / huilcken som skal indtage Himmelen / indtil den tid / at alting bliffuer igen skicket som Gud talede / ved alle sine hellige Propheters mund / fra Verdens begyndelse.

Thi Mose sagde til Fedrene / HERREN eders Gud / skal opuecke eder en Prophete / aff eders Brødre / lige som mig / Den skulle i høre / i alt det / som hand siger til eder. Oc det skal ske / at huilcken Siel som icke hører den Prophete / hun skal vdslettis Gene. 12. 22.fra Folcket. Oc alle Propheter fra Samuel oc der effter / saa mange som talede aff dem / de forkyndede om disse Dage.

J ere Propheternis oc Pactens Børn / huilcken Gud giorde met eders Fedre / der hand sagde til Abraham / J din Sæd skulle velsignis alle Folck paa Jorden. Gud haffuer først opuect eder sit Barn Jhesum / oc hand sende hannem til eder / at velsigne eder / At huer skal omuende sig fra sin ondskaff.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.