Christian 3.s danske Bibel

[976]

VIII

Saulus. MEn Saulus haffde behagelighed i hans Død. Oc der begyntis paa den tid en Forfølgelse offuer Menigheden i Jerusalem / oc de atspriddis alle i Judee oc Samarie Land / vden Apostlene. Oc Gudfrycrige Mend besørgede Stephanum / oc hulde it stort Klagemaal offuer hannem. Men Saulus ødelagde Menigheden / gick alleuegne i Husene / oc drog frem Mend oc Quinder / oc antuordede dem hen i Fengzel.

Philippus predicker Christum i Samaria. De som vaare nu atspridde / ginge omkring / oc predickede Ordet. Men Philippus kom ned til en Stad i Samaria / oc predickede faar dem om Christo. Men Folcket hørde endrectelige oc flitelige til / huad Philippus sagde / oc saae de Tegen som hand giorde. Thi wrene Aander fore aff mange Besette met stort skrig / Der bleffue oc mange Verckbrudne oc Halte giorde helbrede. Oc der bleff en stor glæde i samme Stad.

Simon Traalkarl. Oc der vaar en Mand hed Simon / som før brugede Traaldom i den samme Stad / oc tryllede det Samaritanske Folck / oc holt sig faare / at vere noget stort / Oc de saae alle paa hannem / baade liden oc stor / oc sagde / Denne er Guds krafft / som stor er. Men de saae der faare paa hannem / at hand haffde long tid tryllit dem / met sin Traaldom. Oc der de trode Philippi Predicken / om Guds Rige / oc om Jhesu Christi Naffn / da lode baade Mend oc Quinder døbe sig. Da trode oc Simon / oc loed sig døbe / oc holt sig til Philippum. Oc der hand saa de Tegen oc mectige Gerninger / som skede / da forundrede hand sig.

Petrus oc Johannes sendis til Samariam. Men der Apostlene hørde i Jerusalem / at Samaria haffde anammet Guds ord / da sende de Petrum oc Johannem til dem. Huilcke som bade for dem / der de komme / at de finge den hellig Aand. Thi hand vaar icke end nu falden paa nogen / Men de vaare aleniste døbte i Christi Jhesu Naffn. Da lagde de Hender paa dem / oc de finge den hellig Aand.

Men der Simon saa / at den hellig Aand bleff giffuen / naar som Apostlerne lagde Henderne paa / Da bød hand dem Pendinge / oc sagde / Giffuer mig oc den mact / at / der som ieg legger Henderne paa nogen / at den samme maa faa den hellig Aand. Da sagde Peder til hannem / Bliff fordømt met dine Pendinge / at du acter mand kand faa Guds gaffue formedelst pendinge. Du skalt huercken haffue del eller part i disse ord / Thi dit hierte er icke retsindeligt faar Gud. Gør der faare penitentze for denne din ondskaff / oc bed Gud / Om dit hiertis onde mening maatte forladis dig. Thi ieg seer / at du est fuld aff bitter galde / oc beknyt met wretfer Deutero. 29.dighed. Da suarede Simon / oc sagde / Bede i HERREN for mig / at inted aff det skal komme offuer mig / som i sagde om. Men der de haffde vidnet oc talet "HERRENS ord / da |977 vende de om igen til Jerusalem / oc predickede Euangelium i mange Samaritanske Byer.

Men HERRENS Engel talede til Philippum / oc sagde / Stat op oc gack mod Kammerherren i Morland. Synder / paa den vey som gaar fra Jerusalem ned til Gaza / der som Ørcken er. Oc hand stod op oc gick bort. Oc see en Mand aff Morland en Kammersuend oc Dronning Candaces veldige Mand i Morland / huilcken der vaar offuer alt hendis Liggendefæ / hand vaar kommen til Jerusalem at tilbede / Oc hand drog hiem igen / oc sad paa sin vaagen / oc læsde Esaiam Prophete.

Da sagde Aanden til Philippum / gack frem / oc holt dig til denne vaagen. Da løb Philippus hen til oc hørde / at hand læsde den Prophete Esaiam / oc sagde / Forstaar du oc det som du læss? Hand sagde / Huorledis kand ieg / der som nogen icke vnderuiser mig? Oc hand bad Philippum / at hand skulde trine op / oc sette sig hoss hannem. Men dette stod i Scrifften / som hand læsde. Hand er ført som it Faar til at slacte / oc stille som it Lam faar den som det Esaiæ 53. klipper / Saa haffuer hand icke opladet sin Mund. J hans fornedring er hans Dom ophøyet. Men huo skal vdtale hans Liffs langhed? Thi hans Liff er taget bort aff Jorden. Da suarede Kammerherren Philippo / oc sagde / Jeg beder dig / om huem taler Propheten saadant? Om sig selff / eller om nogen anden? Da oplod Philippus sin mund / oc begynte paa denne Scrifft /Philippus predicker Kammerherren Euangelium. oc predickede hannem Euangelium om Jhesu.

Oc som de droge at veyen / komme de til it Vand. Oc Kammerherren sagde / See / der er vand / Huad hindrer det / at ieg lader mig døbe? Da sagde Philippus / Tror du aff gantske hierte / da maa det vel vere. Hand suarede / oc sagde / Jeg tror / at Jhesus Christus er Guds Søn. Oc hand bad vognen holde / oc de stigede ned i vandet / baade Philippus oc Kammerherren / oc hand døbte hannem. Men der de stigedede op aff vandet / da ructe HERRENS Aand Philippum bort / oc Kammerherren saa hannem icke mere. Oc hand drog sin vey glad. Men Philippus bleff funden i Asdod / oc hand vandrede omkring / oc predickede Euangelium i alle stæder / indtil hand kom til Cesaream.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.