Christian 3.s danske Bibel

[974]

VII.

Stephani forsuarelse oc predicken. Gene. 12. DA sagde den ypperste Prest / Haffuer det sig saa? Oc hand sagde / Kære Brødre oc Fedre hører til. Herlighedsens Gud oben baredis vor Fader Abraham / der hand end nu vaar i Mesopotamia / før hand bode i Haram / oc sagde til hannem / gack aff dit Land oc fra dit Frendskaff / oc drag til it Land / som ieg vil vise dig. Da gick hand aff de Chaldeers Land / oc bode i Haram. Oc hand førde hannem der fra / der hans Fader vaar død / hen offuer i dette Land / som i nu bo vdi. Oc hand gaff han|975nen ingen Arffdel der vdi / oc icke en fodz bret / Oc hand loffuede hannem / At hand vilde giffue hannem det at beside oc hans Sæd effter hannem / der hand end nu haffde inted Barn.

Men Gud sagde saa / Din Sæd skal vere fremmet vdi it fremmet Land / oc de skulle gøre dem til Træle / oc fare ilde met dem fire hundrede aar. Oc det Folck som de skulle tiene / vil iegGene. 17.Gene. 21. 25. 39. 30. dømme / sagde Gud. Oc der effter skulle de drage vd / oc tiene mig paa denne Sted. Oc hand gaff hannem Omskerelsens Pact / Oc hand afflede Jsaac / oc omskar hannem den ottende dag / Oc Jsaac Jacob / oc Jacob de tolff Patriarcher.

Oc Patriarcherne hadede Joseph / oc solde hannem til Egypten. Men Gud vaar metJoseph bleff sold. Gene. 37. hannem / oc frelste hannem aff al sin bedrøffuelse / Oc hand gaff hannem naade oc visdom faar Kong Pharao i Egypten / hand sette hannem til en Første offuer Egypten / oc offuer sit gantske Huss.

Oc der kom en dyr tid offuer det gantske land Egypten oc Canaan / oc en stor bedrøffuelse /Dyr tid. Gene. 41. 42. oc vore Fedre funde icke mad. Da hørde Jacob / at der vaar Korn i Egypten / Oc hand sende vore Fedre vd første gong / Oc anden gong bleff Joseph kent aff sine Brødre / oc Josephs slect bleff obenbaret Pharao. Men Joseph sende vd / oc loed hente sin Fader Jacob / oc alt sin slect /Gen. 45. 46. 49. 50. Gene. 23. fem oc halffierdesinds tiue siele. Oc Jacob drog ned i Egypten oc døde / hand oc vore Fedre. Oc de ere offuerførde til Sichem / oc lagde i den Graff / som Abraham købte for pendinge aff Hemors børn i Sichem.

Der Foriettelsens tid kom nu / som Gud haffde soret Abraham / da voxte Folcket oc Exodi 10. formerede sig i Egypten / Jndtil der kom en anden Konge op / som viste inted aff Joseph. Hand brugede suig met vor Slect / oc foer ilde met vore Fedre / Oc skickede / At mand skulde kaste de vnge Børn bort / at de bleffue icke leffuendis.

Paa den tid bleff Mose fød / oc vaar it deyligt Barn faar Gud / oc bleff opfostret tre Mose bleff fød. Exodi 2. maanede i sin Faders Huss. Men der hand bleff bortkast / Da tog Pharaonis Daatter hannem op / oc fostrede hannem op til en Søn. Oc Mose bleff oplært i al Egypternis visdom / oc hand vaar mectig i Gerninger oc ord.

Men der hand bleff fyretiue aar gammil / tenckte hand / at ville see sine Brødre / de Børn aff Jsrael. Oc hand saa en lide wret / da beskermede hand / oc heffnede hans wret som vaar offuerfalden / oc ihielslo Egypteren. Men hand mente / at hans Brødre skulde bemercke det / at Gud gaff dem Salighed ved hans Haand / Men de bemerckte det icke. Oc den anden dagExodi 2. kom hand til dem / der de trette met huer andre / oc handlede met dem / at de skulde haffue Fred / oc sagde / Kære Mend / i ere Brødre / hui gør den ene den anden wret? Men den som giorde sin Neste wret / støtte hannem fra sig / oc sagde / Huo haffuer sæt dig til den Øffuerste oc Dommere offuer oss? Vilt du oc sla mig ihiel / som du i gaar dræbte den Egypter? Da flyde Mose for denne tale / oc bleff en Vdlending i det Land Madian / Der afflede hand tho Sønner.

Oc fyretiue aar der effter obenbaredis HERRENS Engel hannem i Ørcken paa Si=HERrens Engel obenbaris Mose. Exodi 3.Matth. 22. Ebræ 12. na Bierg / i en gloendis lue vdi Busken. Oc der Mose det saa / forundrede hand sig paa den Syn. Men der hand gick hen til at skue / skede "HERRENS røst til hannem / Jeg er dine Fedris Gud / Abrahams Gud / oc Jsaacs Gud / oc Jacobs Gud. Da beffuede Mose / oc torde icke see der paa. Men HERREN sagde til hannem / Drag dine Sko aff dine føder / Thi den Sted / der som du staar / er hellig Jord. Jeg haffuer vel seet huad mit Folck lider / som er i Egypten / oc ieg hørde deris suck / oc kom ned / at frelse dem. Oc kom nu hid / Jeg vil sende dig til Egypten.

Den Mose / huilcken de nectede / oc sagde / Huo haffuer sæt dig til den Øffuerste oc Exodi 2.Exodi 14. Dommere? den sende Gud til en Øffuerste oc Frelsere / ved Engelens haand / som obenbaredis hannem i Busken. Denne førde dem vd / oc giorde vnderlige Gerninger oc Tegen i Egypten / i det Røde Haff / oc i Ørcken fyretiue aar. Denne er Mose / som sagde til de Børn aff Jsrael / HERREN eders Gud skal opuecke eder en Prophete / aff eders Brødre / ligeDeute. 18. som mig / Den skulle i høre.

Det er denne / som vaar i Menigheden / vdi Ørcken / met Engelen / som talede met Exodi 19. 20. hannem paa Sina Bierge oc met vore Fedre. Denne anammede det leffuendis ord at giffue oss. Huilcken eders Fedre vilde icke vere lydige / men støtte hannem fra sig / men vende sig om met deris hierter til Egypten / oc sagde til Aaron / Gør oss Guder / som kunde gaa faar oss / Thi wi vide icke huad denne Mose / som førde oss aff det Land Egypten / er vederfaret. Oc de giorde enExodi 32. Kalff paa den tid / oc offrede den Affgud offer / oc glædde sig i deris henders gerninger.

Men Gud vende sig / oc gaff dem der hen / som de tiente Himmelens hær / Som det ocAmos 5. staar screffuit i Propheternis bog. Haffue i aff Jsraels Huss oc nogen tid offret mig Offer oc Queg / de fyretiue aar i ørcken ? Oc i anammede Molochs bolig / oc Rem=Moloch. Remphan. |976 phans eders Guds stierne / de Billede som i haffue giort / at tilbede dem. Oc ieg vil kaste eder bort paa hin side Babylonien.

Exodi 24.Ebræ. 8.Iosue 3.Psalm. 1323. Reg. 6. Esaiæ 66. Vore Fedre haffde Vidnisbyrdens Tabernackel i Ørcken / som hand haffde beskicket dem det / der hand talede til Mose / At hand skulde gøre det effter den Lignilse / som hand haffde seet. Huilcket vore Fedre oc anammede / oc førde det met Josua i Landet / som Hedningene haffde inde / huilcke Gud vdstøtte faar vore Fedris ansict. Jndtil Dauids tid / hand fant naade hoss Gud / oc bad / at hand maatte finde it Tabernackel til Jacobs Gud. Oc Salomon bygde hannem it Huss. Men den Allerhøyste boer icke i Temple / som ere giorde met hender / Som Propheten siger / Himmelen er min Stoel / oc Jorden min Fodeskammel. Huad ville i da bygge mig faar it Huss ? siger HERREN / Eller huilcken er min huilis Sted? Haffuer icke min Haand giort det altsammen?

J Haarnackede oc womskaarne i hierte oc Øern / i modstaa altid den hellig Aand / som eders Fedre / saa ocsaa i. Huilcken Prophete forfulde icke eders Fedre? Oc de ihielsloge dem / som før forkyndede denne Retferdigis tilkommelse / hues Forrædere oc Mordere i ere nu bleffne / J anammede Lowen / ved Englenis beskickelse / Oc hulde hende icke.

Der de dette hørde / da gick det dem igennem hiertet / oc de bede tenderne tilsammen offuer hannem. Men som hand vaar fuld aff den hellig Aand / saa hand op i Himmelen / oc saa Guds herlighed / oc Jhesum staa hoss Guds høyre Haand / oc sagde / See / ieg seer Himlene obne / oc Menniskens Søn staa hoss Guds høyre Haand. Da robte de høyt / oc hulde deris Stephanus beder for sine Fiender som hannem stene.øern til / oc stormede endrectelige ind paa hannem / støtte hannem vd aff Staden / oc stenede hannem. Oc de som vidnede / lagde deris Klæder ned / hoss en vng Mands Føder / som hed Saulus. Oc de stenede Stephanum / hand paakallede / oc sagde / HERRE Jhesu / anamme min Aand. Men hand falt ned paa knæ oc robte høyt / HERRE / tilregne dem icke denne Synd. Oc som hand det sagde / soff hand hen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.