Christian 3.s danske Bibel

[1050]

IIII.

2. Timo. 3.2. Pet. 3. AAnden siger klarlige / At der skulle nogle træde fra Troen / i de siste Tider / oc henge ved de bedragelige Aander / oc Dieffuelens Lærdom / formedelst dem / som i vduortis hellighed tale Løgn / oc haffue Brendemercke i deris Samuittighed / oc forbiude at gifftis / oc biude at sky den Mad / som Gud haffuer skabt / at de skulle anamme met Tacksigelse / som tro oc kende sandhed / Thi alle Guds Creature ere gode / oc indted skal forskiudis / som anammis met Tacksigelse / Thi det bliffuer helliget formedelst Guds ord oc bønen.

Der som du giffuer Brødrene dette til kende / da bliffuer du en god Jhesu Christi Tienere / opfød i Troens Ord oc god Lærdom / hoss huilcken du haffuer stedze veret. Oc holt dig fra de waandelige oc kærlinge Fabel / oc øffue dig selff i Gudelighed. Thi den Legemlige øffuelse er lidet nyttelig / Men Gudelighed er nyttelig til al ting / oc haffuer Foriettelse / paa dette oc det 2. Timot. 2. 2. Pet. 3.tilkommende Liff. Det er io visselige sant / oc it dyrt verdigt Ord. Thi der paa arbeyde oc wi / oc bliffue forhaanede / at wi haabis til den leffuende Gud / som er alle Menniskis Frelsere / men besynderlige deris som tro. Saadant skalt du biude oc lære.

|1051 Der skal ingen foracte din Vngdom / Men ver it Exempel faar dem som tro paa ordet / i omgengelse / i kærlighed / i Aanden / i Troen / i kyskhed. Bliff hart ved met lesning / met formanelse / met Lærdom / indtil ieg kommer. Foracte icke den Gaffue / som dig er giffuen formedelst Prophecie / met hendernis paaleggelse aff de Eldste. Tag vare paa dette / haff din omgengelse der met / paa det din forbedrelse skal bliffue obenbare / i alle ting. Giff act paa dig selff / oc paa din Lærdom / bliff stadig i disse stycker. Thi at gør du det / da gør du dig selff salig / oc dem som dig høre.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.