Christian 3.s danske Bibel

II.

|1050 SAa formaner ieg nu / At mand faar alle ting skal først gøre Bøn / Formaning / Forbedelse oc Tacksigelse / for alle Menniske / for Konger oc for al Øffrighed / At wi kunde leffue it roligt oc stille Leffnet / i al Gudelighed oc erlighed. Thi det er gaat / der til ocsaa behageligt faar Gud vor Frelsere / Huilcken der vil / at alle Menniske skulle hielpis / oc komme til Sandheds bekendelse. Thi der er en Gud oc en Meglere mellem Gud oc 2. Timot. 1.Mennisken / som er / det Menniske Christus Jhesus / Som gaff sig selff for alle / til Forløsning / at saadant skulde predickis i sin tid. Til huilcket ieg er sæt en Predickere oc Apostel (Jeg siger Sandhed i Christo / oc liuger icke) Hedningenis Lærere / i Troen oc vdi Sandhed.

1. Pet. 3. Saa vil ieg nu / At Mendene skulle bede i alle Stæder / oc opløffte hellige Hender / vden vrede oc tuil. Disligest Quinderne / at de skulle pryde sig i høffuiske klæder / met blusel oc tuct / icke met folder flettelse eller guld / eller perler / eller kaasteligt klæde / Men som Quinder bør / der beuise gudelighed / formedelst gode gerninger. En Quinde skal lære i stilhed / met al vnderda 2. Corint. 14.Gene. 12.nighed. Oc ieg steder icke en Quinde til at lære / oc icke helder / at hun skal vere Herre offuer Manden / Men hun skal vere stille. Thi Adam bleff først skabt / siden Eua. Oc Adam bleff icke besuegen / men Quinden bleff besuegen / oc indførde Offuertrædelsen. Men hun skal bliffue salig formedelst Børne fødzel / Der som hun bliffuer i Troen / oc vdi Kærlighed / oc i Hellighed / met tuct.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.