Christian 3.s danske Bibel

[1059]

IIII

EFterdi at Christus nu leed faar oss i Kødet / Da vebner eder oc met det samme sind / Thi at huo som lider paa Kødet / hand lad aff at synde / at hand fremdelis / skal icke leffue den tid som end nu igen er i Kødet / effter Menniskelig begæring / men effter Guds vilie. Thi det er nock / at wi haffue leffuit vort Liff i den fremfarne tid effter Hedningernis vilie / der wivandrede i wtuct / lyst / druckenskaff / fraadzeri / drick / oc gruseligt Affguderi.

Det giorde dem fremmede / at i løbe icke met dem / i det samme vilde wskickelige væsen / oc bespaattelse / Huilcke der skulle gøre hannem regenskaff / som er rede til at døme de leffuende ocActo. 10. de døde. Thi der til er oc Euangelium kund giort faar de Døde / at de skulle dømis effter Menniske i Kødet / men leffue faar Gud i Aanden. Oc enden paa alle ting er kommen nær til.

Saa verernu skickelige oc edrue til Bønen. Oc haffuer for alle ting en brendende Kærlighed indbyrdis / Thi at Kærlighed skiuler ocsaa Syndernis mangfoldighed. Lener huer andreProuer. 10. |1060 gerne huss vden knur. Oc tiener huer andre / huer met den gaffue / som hand haffuer anammet / som gode Hussholdere offuer Guds mangfoldige gaffuer. Der som nogen taler / at hand skal tale det som Guds ord. Der som nogen haffuer it Embede / at hand det skal gøre aff den formue / som Gud giffuer / paa det at Gud kand prisis i alle ting / formedelst Jhesum Christum / Huilcken vere ære oc vold fra euighed til euighed / Amen.

J elskelige / Lader den hede som eder tilslass icke gøre eder fremmede (huilcken eder vederfaris / at i skulle prøffuis) lige som eder skede noget vnderligt / Men glæder eder / at i lide met Christo / Paa det / at i oc skulle haffue glæde oc frygd i hans Herligheds obenbarelsis tid. Salige ere i / naar som i bespaattis for Christi naffn / Thi den Aand / som er Herligheds oc Guds Aand / huilis paa eder. Hand bespaattis hoss dem / Men hand prisis hoss eder.

Jngen iblant eder lide som en Mordere eller Tyff / eller Misdedere / eller som den der trenger sig i it fremmet Embede. Men lider hand som en Christen / da skal hand icke skamme sig / men hand skal ære Gud i den maade. Thi det er tid / at Dommen skal begynde paa Guds huss. Men begyndis hand først paa oss / Huad ende vil det da faa met dem / som icke tro Guds Euangelio? Oc der som den Retferdige neppelige bliffuer beuaret / Huor vil den Wgudelige oc Syndere obenbaris. Der faare / huilcke som lide effter Guds vilie / de skulle befale hannem deris Siele / som den trofaste Skabere i gode Gerninger.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.