Christian 3.s danske Bibel

[1059]

III.

DJsligest skulle Quinderne vere deris Mend vnderdanige / Paa det / at ocsaa de /Ephe. 5.Colos. 3.1. Timo. 2. som icke tro paa Ordet / kunde vindis formedelst Quindernis omgengelse / vden Ordet / naar de see til eders kyske Omgengelse / vdi fryct / Huilckis prydelse der skal icke vere vduortis / met haarflettelse oc gulds omhengelse / eller at tage Klæder paa / Men hiertens lønlige Menniske wforkrencket / met en sactmodig oc stille Aand / Det er kaasteligt faar Gud. Thi at saa prydede oc de hellige Quinder sig i fordom tid / som sette deris haab til Gud / oc vaare deris Mend vnderdanige / lige som Sara vaar Abraham Gene. 18. lydig / oc kallede hannem Herre / huess Døtter i ere bleffne / Der som i gøre vel / oc ere icke saa fryctactige.

Disligest skulle i Mend bo hoss dem met fornumstighed / Oc giffuer det quindelige / som det skrøbeligste Redskaff / sin ære / som ocsaa ere naadens Metarffuinge til Liffuet / Paa det at eders Bøn skal icke forhindris.

Men endelige / da verer alle sammen ved it sind / metlidige / brøderlige / barmhertige / Roma. 1. venlige. Betaler icke ont met ont / eller skendzord met skendzord / men velsigner der imod / Oc vider at i ere kallede der til / at i skulle arffue Velsignelse. Thi at huo som vil leffue oc see gode dage / Hand skal stille sin Tunge / at hun taler inted ont / oc sine læbe / at de icke besuige. Hand skal vende sig fra ont / oc gøre gaat / Hand skal søge Fred / oc effterfølge Psalm. 34. hannem. Thi at HERRENS øyen see til de Retferdige / oc hans øern til deris Bøn. Oc HERRENS Ansict seer til dem som gøre ont.

Oc huo er den / som eder kand skade / der som i effterfølge det gode? Oc der som i oc lide for Retferdigheds skyld / saa ere i dog salige. Oc frycter icke for deris trusel / oc forferdis icke /Esaiæ 8. Men helliger den HERRE Gud i eders hierte. Verer oc altid rede til at suare huer mand / som vdkreffuer grunden om Haabet / som er i eder / oc det met sactmodighed oc fryct / Oc haffuer en god Samuittighed / Paa det at de / som tale ilde paa eder / som om Misdedere / kunde bliffue beskemmede / for de bespaattede eders gode omgengelse i Christo.

Thi det er bedre / om det er Guds vilie / at i lide for Velgerninger skyld / end for onde gerninger skyld. Effterdi at Christus oc leed en gong for vore synder / den Retferdige for de Wretferdige / Paa det at hand skulde offre Gud oss / Oc hand er død giort effter Kødet / Men leffuende giort effter Aanden. J den samme / gick hand oc bort / oc predickede faar Aanderne i Fengzelet / som nogen stund icke trode / der Gud tøffuede en gong / oc haffde taalmodighed i Noe tid / der mand beredde Arcken / i huilcken faa / det er / otte siele bleffue beuarede / formedelst vand. Gene. 8. Huilcket oc nu gør oss salige / vdi Daaben / som betydes der met / Jcke den wrenligheds borttagelse paa Kødet / Men en god Samuittigheds Pact met Gud / formedelst Jhesu Christi opstandelse / som er opfaren i Himmelen til Guds høyre haand / oc Englene / oc de Veldige / oc Kraffterne ere hannem vnderdanige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.