Christian 3.s danske Bibel

[1060]

V.

DE Eldste / som ere iblant eder / formaner ieg / som er en aff de eldste oc it Vidne til den pine som er i Christo / oc delactig i den Herlighed / som skal obenbaris / Føder Christi Hiord / som eder er befalet / oc seer vel til / Jcke tuingede til / men veluillige / Jcke for slem Vinding skyld / men aff hiertens grund / Jcke som de der haffue Herredøme offuer Folcket / men verer Hiordens Exempel. Da skulle i (naar den ypperste Hyrde obenbaris) anamme ærens Krune som icke skal visne.

Disligest / i som ere Vnge / verer dem som Eldre ere / vnderdanige. Verer alle sammen huer andre vnderdanige / oc holder fast ved Ydmyghed / Thi Gud staar de Hofferdige imod / Men de Ydmyge giffuer hand Naade. Saa ydmyger eder nu / vnder Guds veldige Haand / at hand skal ophøye eder i sin tid. Kaster al eders sorg paa hannem / Thi hand sørger for eder.

Verer ædru oc vaager / Thi eders Modstandere Dieffuelen gaar omkring / lige som en brølende Løwe / oc søger effter den hand kand opsluge. Staar hannem imod / oc verer faste i Troen / Oc vider / at lige den samme pine gaar eders Brødre offuer i Verden.

Men al Naadis Gud / som kallede oss til sin euige Herlighed / i Christo Jhesu / Hand skal fuldkommelige berede / styrcke / bekreffte / oc grundfeste eder / som lide en liden tid. Den samme vere ære oc Mact fra euighed til euighed / A M E N.

Formedelst eders trofaste broder Siluanum (som ieg acter) screff ieg eder lidet til / at formane oc at vidne / At det er den rette Guds Naade / som i staa vdi. De hilse eder / som ere vdualde met eder i Babylonia / oc min søn Marcus. Hilser eder indbyrdis met kærligheds kyss. Fred vere met alle dem / som ere i Christo Jhesu / A M E N. ❧ ❦

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.