Christian 3.s danske Bibel

|1061 Den Anden S. Peders Epistel

I.

SJmon Petrus / Jhesu Christi Tienere oc Apostel.

Dem / som haffue lige den samme dyrebar Tro met oss / J den Retferdighed / som vor Gud giffuer / oc den Frelsere Jhesus Christus.

Gud giffue eder megen Naade oc Fred / formedelst Guds oc Jhesu Christi vor HERRJS bekendelse.

Effterdi at hans Guddommelige Krafft (huad som hører til Liffuit oc Gudelig omgengelse) er oss giffuen i alle maade / formedelst hans Bekendelse / som oss kallede / ved sin Herlighed oc Dygd / formedelst huilcke de dyrebare oc aller største Foriettelser ere oss giffne / som er / At i der ved bliffue delactige i den Guddommelige Nature / der som i fly Verdens forgengelige lyst.

Saa gører al eders flid der til / oc beuiser Dygdelighed i eders Tro / oc i dygdelighed Beskedelighed / oc i Beskedelighed Maadelighed / oc i maadelighed Taalmodighed / oc i taalmodighed Gudelighed / oc i Gudelighed Broderlig kærlighed / oc i Broderlig kærlighed almindelig kærlighed / Thi at naar saadant er rigelige hoss eder / da lader det eder icke bliffue lade eller wfructsommelige / i vor HERRJS Jhesu Christi bekendelse. Men huo som dette icke haffuer / hand er Blind oc treffuer met haanden / oc forglemmer sine fremfarne synders Renselse.

Der faar / kære Brødre / gører diss mere flid / at stadfeste eders Kald oc Vduelelse. Thi at gøre i dette / da skulle i icke snuble / oc eder skal saa rigelige giffuis / den Jndgong til vor HERRJS oc Frelseris Jhesu Christi euige Rige.

Der faare vil ieg det icke lade / at minde eder altid paa saadant / alligeuel at i vide oc ere styrckede / i den næruerendis sandhed. Thi ieg acter det at vere tilbørligt / at opuecke oc paaminde eder / saa lenge som ieg er i denne Bolig / Thi ieg veed / at ieg skal snarlige afflegge min Bolig / Lige som oc vor HERRE Jhesus Christus haffuer obenbaret mig. Oc ieg vil gøre min flid / at i alleuegne skulle haffue dette i hukommelse effter min Død.

Thi wi effterfulde icke kloge Fabel / der wi kundgiorde eder vor "HERRJS Jhesu Krafft oc tilkommelse. Men wi haffue selff seet hans Herlighed / der hand fick ære oc priss aff Gud Fader / formedelst en røst / som skede til hannem aff den store herlighed / i saa maade /Matth. 17.marci 9.Lucæ 9. Denne er min elskelige Søn / i huilcken ieg haffuer behagelighed. Oc wi hørde denne røst komme aff Himmelen / der wivaare met hannem / paa det hellige Bierg.

Wi haffue it fast Propheteligt ord / Oc i gøre vel / at i giffue act der paa / lige som paa it Liuss / der skin i en mørck sted / Jndtil Dagen kommer / oc Morgenstiernen opgaar i eders hierte. Oc det skulle i vide for det første / At der skeer ingen Prophecie i Scrifften aff egen vdleggelse. Thi der er icke end nu nogen Prophecie kommen frem aff Menniskelig vilie / Men Guds hellige Menniske / bleffue trengde til aff den hellig Aand at tale.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.