Christian 3.s danske Bibel

[1057]

Den Første S. Peders Epistel.

I.

[Illustration]

PEder Jhesu Christi Apostel.

De vdualde Fremmede alleuegne / i Ponto Galatia / Capadotia / Asia / oc Bythinia / effter Gud Faders forsyn / formedelst Aandens helliggørelse / til lydighed oc til Jhesu Christi Blods bestenckelse.

Gud giffue eder megen Naade oc Fred.

Loffuet vere Gud vor HERRJS Jhesu Christi Fader / som haffuer igenfød oss effter sin store Barmhertighed / til it leffuende Haab / formedelst Jhesu Christi opstandelse / fra de Døde / til en wforgengelig oc wbesmittelig oc wforuisnelig Arffue / som beholdis i Himmelen / til eder / i som aff Guds mact bliffue beuarede formedelst Troen / til Salighed / huilcken der er bered / at hun skal obenbaris i den siste tid / J huilcken i skulle glæde eder / i som nu en liden tid (om det end skal vere) ere bedrøffuede i mangehonde fristelser / Paa det at eders Tro skal befindis retsindig oc meget kaasteligere / end det forgengelige Guld som prøffuis i ilden) Til loff / priss oc ære / naar som Jhesus Christus nu bliffuer obenbaret / huilcken i haffue icke seet / oc dog elske hannem / oc i nu tro paa hannem / alligeuel at i icke see hannem / Saa skulle i glæde eder met wsigelig oc herlig glæde / oc føre eder Trois ende der fra / som er sielens Salighed.

Effter huilcken Salighed Propheterne søgte oc randsagede / som propheterede om denDani. 9. tilkommende naade i eder / Oc de randsagede / paa huilcken oc huordan tid Christi Aand / som |1058 vaar i dem / gaff til kende / oc vidnede tilforn om den pine / som er i Christo / oc den Herlighed der effter / huilcke det er obenbaret / Thi at de giorde det icke for dem selff / men for oss / Som eder nu er kundgiort aff dem / som forkyndede eder Euangelium / formedelst den hellig Aand / som bleff sent aff Himmelen / huilcket oc Englene begære at see.

Der faare da omgiorder eders sindz Lender / verer ædrue / oc setter eders Haab aldelis til den Naade / som eder tilbiudis / formedelst Jhesu Christi obenbarelse / lige som lydige Børn / Oc skicker eder icke / lige som tilforn / der i leffde i vanuittighed effter Begæringer / Men effter den / som eder kallede oc er Hellig / Vere oc i hellige / i al eders omgengelse / Thi det staar screffuit / J skulle vere Hellige / thi ieg er Hellig.

Leuit. 19. Oc effterdi at i kalde paa den Fader / som dømer vden personers anseelse / huer effter sin gerning / Da bruger eders omgengelse met fryct / saa lenge som i her vandre. Oc vider / at i ere icke forløsde met forgengeligt Sølff eller Guld / fra eders forfengelige omgengelse / effter Faderlig skick/ Men met Christi dyrebar Blod / som met it wskyldigt oc wbesmittet Lamss / Som tilforn vaar forskicket / før verdens grunduol bleff lagd / Men obenbaret i de siste tider / for eders skyld / i som formedelst hannem tro paa Gud / Huilcken hannem opuecte fra de Døde / oc gaff hannem Herlighed / Paa det i skulde haffue Tro oc Haab til Gud.

Oc gører eders Siele kyske i Sandheds lydighed / formedelst Aanden / til wfarffuet Broderlig kærlighed / oc elsker huer andre met brendendis kærlighed / aff it rent hierte / som de der ere igen fødde / Jcke aff forgengelig / men aff wforgengelig Sæd / som er aff Guds leffuende Ord / som bliffuer euindelige. Thi alt Kød er lige som Græss / oc al Menniskens Her Esaiæ 40.lighed / lige som Græssens blomster / Græsset visnede / oc blomsteret falt aff. Men HERRENS Ord bliffuer euindelige / Oc det er det Ord / som er forkyndet iblant eder.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.