Christian 3.s danske Bibel

[1068]

IIII

SAa lader oss nu frycte / at wi icke forsøme den Foriettelse / at indkomme til hans Rolighed / oc at ingen aff oss bliffuer til bage. Thi det er oc oss forkyndet / lige som dem. Men Predickerens ord halp dem inted / der icke trode dem / som det hørde. Thi at wi som tro / gaa i rolighed / lige som hand siger / At ieg soer i min vrede / De skulde icke komme til min Rolighed.

Oc sandelige / der de gerninger aff Verdens begyndelse vaare giorde / da sagde hand paa Gene. 2.en sted / om den siuende dag saa / Oc Gud huilte paa den siuende dag aff alle sine gerninger. Oc her paa denne sted atter igen / De skulle icke komme til min Rolighed.

Effterdi det staar end nu til / at nogle skulle komme der til / Oc de som det vaar først forkyndet / ere icke komne der til / for deris vantro skyld. Da beskickede hand atter en dag / effter saadan Psalm. 95.lang tid / oc siger / formedelst Dauid / J dag / lige som sagd er / J dag / der som i høre hans røst / da forherder icke eders hierte. Thi at haffde Josue ført dem til Rolighed / da haffde hand icke der effter sagd om en anden dag. Der faare tilstaar Guds Folck end nu en Rolighed. Thi at huo som er kommen til hans Rolighed / hand huiler oc aff sine gerninger / lige som Gud aff sine.

Saa lader oss nu legge vind paa / at komme ind til denne Rolighed / Paa det der skal icke nogen falde i samme vantroes Exempel. Thi Guds ord er leffuendis oc krafftigt / oc skarpere end noget tueegget Suerd / Oc det trenger igennem / indtil det atskil Sielen oc Aanden / oc marffuen oc benene / oc hand er en Dommere offuer hiertens tancker oc sind / oc der er inted Creature wsynligt faar hannem / Men det er altsammen blot oc obenbare faar hans øyen / om hannem tale wi.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.