Christian 3.s danske Bibel

|219 III.

DJsse ere de Hedninge / som HERREN loed bliffue / At forsøge Jsrael met / som viste inted / aff Canaans krig / oc at Jsraels børns Slecter skulde viHedninge som bleffue blant Jsrael. de oc lære at stride / de som viste der tilforn inted aff / som ere / De fem Philisters Førster / oc alle Cananiter oc Zidonier / oc Heuiter som bode hoss Libanon bierge / fra det bierg Baal Hermon / indtil mand kommer til Hemath / De samme bleffue / at Jsrael skulde forsøgis met dem / at det kunde bliffue obenbaret / om de vilde lyde HERRENS Bud / som hand haffde budet deris Forfedre ved Mose.

Der nu Jsraels børn bode saa blant de Cananiter / Hethiter / Amoriter / Pheresiter / HeuiNum. 33.Deut. 7. ter oc Jebusiter / da toge de sig deris Døtter til Hustruer / oc gaffue deris Sønner deris Døtter / oc tiente deris Guder / Oc giorde ont faar HERREN / oc forglemde HERREN deris Gud / oc tiente Baalim oc Lunde. Da optendis HERRENS vrede offuer Jsrael /Cusan Risathaim. oc hand solde dem vnder Cusan Risathaims haand / kongens aff Mesopotamia / Oc Jsraels børn tiente saa Cusan Risathaim otte aar.

Da robte Jsraels børn til HERREN / Oc HERREN opuecte dem en Frelsermand / som frelste dem / Athniel / Kenas søn / Calebs yngste broder. Oc "HERRENS Athniel 40. Aar. Aand vaar i hannen / oc hand bleff Dommere i Jsrael / oc reysde vd til strid / Oc HERREN gaff Cusan Risathaim kongen aff Syrien i hans haand / at hans haand bleff veldig offuer hannem. Da bleff Landet roligt / fyretiue aar / Oc Athniel Kenas søn døde.

Men Jsraels børn giorde fremdelis ont faar HERREN / Da styrckede HERREN Eglon de Moabiters konge mod Jsrael / Fordi at de giorde ont faar HERREN . Oc hand forsamlede Ammons børn til hannen / oc de Amalekiter / oc hand reysde bort oc slo Jsrael / oc tog Palmestaden fra dem. Oc Jsraels børn tiente Eglon Moabiternis konge atten aar.

Eglon. Da robte de til HERREN / Oc HERREN opuecte dem en Frelsermand / Ehud Gera søn / Jemini søns / hand vaar Keythendet. Oc der Jsraels børn sende Eglon de Ehud 80. Aar. Moabiters konge Skenck met hannem / da giorde Ehud sig it tueægget Suerd / en alen longt / oc bant vnder sit Klædebon paa sin høyre hofft / oc førde Eglon Moabiternis konge Skenck / Men Eglon vaar en saare fed Mand.

Oc der hand haffde antuordet Skencken fra fig / da loed hand Folcket gaa bort / som haffde baaret Skencken. Oc vende til bage fra de Affguder i Gilgal / oc loed giffue til kende / Jeg haffuer o Konge noget hemmeligt at sige dig Da bad hand dem vere stille / oc de ginge alle vd fra hannem / som stode omkring hannem. Oc Ehud kom ind til hannen / som hand sad i Sommersalen. Oc Ehud sagde / Jeg haffuer Guds ord til dig / Da stod hand op aff sin stoel. Oc Ehud vdracte sin venstre haand / oc tog Suerdet aff sin høyre hofft / oc støtte hannem i hans Bug / at hefftet gick ind met bladet / oc fedmen indelucte hefftet (Thi hand drog icke suerdet aff hans bug) saa at skarnet løb fra hannem. Oc Ehud gick vd aff Sallen / oc tillucte dørren effter sig oc lesde hende vdi laass.

Der hand vaar nu vde / da komme kongens Tienere ind / oc saae at dørren paa Sommersallen vaar tilluct / oc sagde / Det kand saa vere at hand haffuer sit mag i kammeret hoss Sommersallen. Men der de tøffuede saa lenge at dem skammedis ved / Thi der oplod ingen dørren paa Sallen / da toge de nøgelen oc lesde op / See / da laa deris Herre død paa Jorden.

Men Ehud vaar vndkommen den stund de tøffuede / oc gick frem faar Affguderne / och vndrende indtil Seirath. Oc der hand kom ind / blesde hand i Basuner paa Ephraims bierg. Oc Jsraels børn droge met hannem aff Bierget / oc hand faar dem. Oc hand sagde til dem / Følger effter mig / Thi HERREN haffuer giffuit eder Moabiterne eders Fiender vdi eders hender. Oc de fulde effter hannem / oc indtoge Jordans Færested / som løber til Moab / oc lode ingen gaa offuer / Oc de sloge Moabiterne paa den tid / hen ved thi tusinde Mend / allesammen de beste oc veldigste Stridzmend / at der vndkom icke en. Saa bleffue Moabiterne vndertrøcte paa den tid vnder Jsraels børns haand / Oc Landet vaar roligt firesinds tiue aar.

Der nest vaar Samgar Anaths søn / Hand slo sex hundrede Philister met en hyrdeSamgar. Staff / oc frelste ocsaa Jsrael.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.