Christian 3.s danske Bibel

VII.

NAar HERREN din Gud indfør dig i Landet / i huilket du skalt komme at indtage det /pact gøre met Hedninge. oc fordriffuer mange Folck for dig / de Hethiter / Girgositer / Amoriter / Cananiter / Pheresiter / Heuiter oc Jebusiter / siu Folck som ere større oc sterckere end du / oc naar HERREN din Gud giffuer dem for dig / at du slar dem / Da skalt du forbande dem / at du gør ingen Pact met dem / ey heller beuiser dem nogen naade. Du skalt icke gøre Suogerskaff met dem / du skalt icke giffue deris Sønner eders Døtter / oc deris Døtter skulle i icke tage Exo. 23. 34. Iosu. 23.til eders Sønner. Thi de komme eders Sønner til at falde fra mig / at tiene fremmede Guder / Saa bliffuer da HERRENS vrede grum offuer eder oc snart ødelegger eder.

Men i skulle saa bære eder at met dem / J skulle nedbryde deris Altere / fla deris Støtter sønder / affhugge deris Lunde / oc opbrende deris Affguder met ild. Thi at du est Gud din HERRE it helligt Folck / oc Gud din HERRE haffuer vdualt dig til sit Eyedoms folck / aff alle Folck som ere paa Jorden. HERREN haffuer icke annamet oc vdualt eder / Exo. 19.at i vaare mere end alle Folck / Thi at du est den minste blant alle folck. Men fordi at hand haffuer elsket eder / oc vilde holde sin Eed / som hand haffde soret eders Forfædre / haffuer hand vdført eder met en veldig Haand / oc haffuer frelst dig aff det trældoms Hus / aff Pharaos haand kongens aff Egypten.

Lowens foriettelse. Exo. 20. 34. Deut. 14.Saa skalt du nu vide / at HERREN din Gud er en Gud / en trofast Gud / som holder Pact oc Miskundhed / i det tusinde Led / met dem som hannem elske oc holde hans Bud. Oc betaler dem som hannem hade / for sit Ansict / at hand forderffuer dem / oc hand forsømer sig icke / at betale dem for sit Ansict / som hannem hade. Saa holt nu de Bud / Skickelser och Ræt / som ieg biuder dig i dag / at du gør der effter.

Oc naar i høre denne Low / oc holde hende oc gøre der effter / Da skal oc HERREN Exo. 23.Leui. 26.Deut. 28.din Gud oc holde den Pact oc Barmhiertighed / som hand haffuer soret dine Forfædre / oc skal elske oc velsigne oc formere dig. Oc hand skal velsigne dit Liffs Fruct oc dit Lands Fruct / dit korn / most oc olie / fructen aff dine Køer / oc fructen aff dine Faar / i det Land / som hand haffuer soret dine Forfædre at giffue dig. Du skalt vere velsignet offuer alle Folck / Der skal ingen være wfructsommelig iblant dig / oc ey heller iblant dit Queg. HERREN skal tage al Siugdom fra dig / oc legge ingen onde Egyptiske Plaffuer paa dig / som du vel vist / oc hand skal legge dem paa alle dem som dig hade. Du skalt opæde alt det Folck / som HERREN din Gud skal giffue dig / Du skalt icke spare dem / oc icke tiene deris Guder / Thi det skulde bliff ue dig til en Snare.

Oc om du siger i dit hierte / Disse Folck ere flere end ieg er / Huorledis kand ieg fordriffue dem? Saa frøcte dig inted for dem / Kom i hu huad HERREN din Gud giorde Pharao oc alle Egypterne / ved store Forsøgelser / som du saast met øyen / oc ved Tegen oc vnderlige gerninger / huorledis HERREN din Gud vdførde dig met en veldig Haand oc vdract Arm. Saa skal oc HERREN din Gud gøre mod alle de Folck som du frøcter faare.

Oc HERREN din Gud skal sende Gedehamser / blant dem / ind til det bliffuer øde Exo. 23. 33. Iosua. 24.lagt / som leffnet er / oc haffuer skiult sig for dig. Frøcte inted for dem / Thi at HERREN din Gud / er met dig / den store oc forferdelige Gud. HERREN din Gud skal ødelegge disse Folck for dig / den ene effter den anden / Du kant icke hastelige legge dem øde / At Diurene paa marcken skulle icke bliffue for mange mod dig. HERREN din Gud skal giffue dem Iosu. 10. 11. 12.for dig / oc sla dem met store Slag / indtil at hand haffuer ødelagt dem. Oc hand skal giffue deris Konger i dine hender / oc du skalt ødelegge deris Naffn vnder Himmelen / der skal ingen kunde staa mod dig / før end du haffuer ødelagt dem.

Du skalt opbrende deris Guders Billede met ild / oc du skalt icke begere det sølff eller guld Deut. 13.som der paa er / eller tage noget til dig der aff / at du icke besnerer dig der i. Thi saadant er HERREN din Gud en verstyggelighed / Der fore skalt du icke bære den verstyggelighed i dit Hus / at du bliffuer icke forbandet / som det samme er / Men du skalt haffue en vemmelse oc gruelse der faare / thi det er forbandet.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.