Claus Mortensen Tøndebinder: Det kristelige messeembede

[A 2v]

Nu begioender choredh eller christen forsamling ath syunge introitum til messzen Officium Deprofundis

Aff dybhedszens nøedh roeber iegh tiil tigh/ Psal.cxxix
herre gudh wil thu migh høere
Thin naadszens øreen wænth thw tiil migh/
myn røest iegh nw framfører
Giffuer thw paa wor gier|A 3rningh acth/
ath hæffne synden meth thin magth
O herre hwo kandh thet taallee
Hoess tigh allene giælder naadhe och gwnst/Roma. viii.
til synden Ephe. ii ath forladhe
Naar wy tig noeghen tidth haffue myst/
wy viddhe oss ey ath raaedhe/
For tigh ingen sigh berøemme kand/
thy maa tig frøecthe alle mand
och trøesthe thennom paa thin naadhe
Til gudh staaer al myn haab och trøest/
myn gierningh kand mig ey baadhe
J thet thu ene haffwer mig forløesth/
aff thin wsigheligh naadhe
Thine ord the ere en dyrebar schat/
som thw oss haffuer effter ladt
thennom wille wy gierne høre
Sckulle thet wære fraa maarghen stundh/
och intil affthens endhe
Tha schulle myt hierte ingelund/
fortuile eller fraa tigh wændis
Saa bør ath wære rett Jsraels arth/
ath haabe och thro aff hierthet snarth
Och naadhe aff hannum begiære
Toegh synden hoess oss er manghefwldh/
hoess gud er meghet meer naadhe
Ath hielpe oss er han vel huld
aff nøedh och alskens woedhe
Handh er forwist then retthe tolck/
som haffuer forløst allt israels folck
|A 3v aff saarrigh och synder alle

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.