Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[21r]

Media vita

MEn wi leffue paa iorden her
met døden ere wi omfangne Ephe. i/
Huem fly wi da til om hielp/
at wi Gudz wrede vndgange?
Du est den Herre allene/
oss tuinger vore synder saa saare/
som dig nu Gud fortørne
Hellige herre Gud/
forbarme dig offuer oss/
Hellige stercke Gud/
forbarme dig offuer oss/
Hellige barmhiertige trøstermand du euige Gud/
Lad oss icke ind falle i den euige dødens nød/
Kyrieleyson
Mit i døden omfanger oss helffuedis mact oc wrede/
huem frelste oss aff saadan en død/
ath vndfly hanss suig oc list
Det gør du herre all ene/
ver du nu oss miskundelig/
helst fordi du vist vor brøst
Hellige herre Gud/
forbarme dig offuer oss/
Hellige stercke Gud/
forbarm dig offuer oss/
Hellige barmhiertige trøster|21vmand Du euige Gud/
Lad oss icke fordømis/
vdi den suare helffuedis pine
Kyrieleyson
Mit vdi helffuede oss driffuer wor Ephe inatur oc synder/
huem skulle wi da nu tilfly/
at wi mue dem quit bliffue?
Til dig Herre Christ all ene/
Dit dyrebar blod du for oss vdgaff/
for all vor synd til ith vederlaff/
Hellige herre Gud/
forbarme dig offuer oss/
Hellige stercke Gud/
forbarme dig offuer oss/
Hellige barmhiertige trøstermand dw euige Gud/
Lad oss icke aff falle aff den rette tro i mistrøst
Kyrieleyson

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.