Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[21v]

Den xii Psalm Saluum me fac Til ath siunge om det hellige Euangelii framgang

Psal xii.O Gud aff hiemmelen see her til/
oc lad dig det forbarme/
Gantske faa da ere dine tienere til/
besuigne ere wi arme
Dine ord vil man giffue mact
oc troen er skøt gantske forlat/
hoss alle menniskens sønner
|22rDe lære idel falsk oc suig/
huad deris visdom paafinder/
deris hierte er icke samdrectelige/
til Gudz ord ath forii Tim iiikynde/
den ene vil dette/
den anden vill det/
bedrage oss met menniskens set/
oc siunes dog hellige vduertis
Gud vill den scrifft met roden optøcMath xv oc xxiiike/
som falsk hellighed oss lærer/
der til deris tunge stolt obenbare/
tale stort wi ville oss verge/
Vi haffue ret oc mact i hand/
huad wi bescriffue det skall gaa fram/
huo er den som vill oss straffe
Der for siger Gud ieg vil opsee/
de arme leggis fast øde/
deris suck oc sorg de mig bethe/
ieg vill deris kæremaal høre/
Mine salige ord de skulle nu fram
begerlige de anamme dem/
paa dem de arme sig trøste
Man prøffuer sølff met ilden vel/
saa bliffuer det klart befundet/
paa Gudz ord man vel vocte skal/
desligest i alle stunde/
det vil met korssit beskermis best/
saa lærer oss den hellige lest/
detz krafft lucter i alle lande
|22vO milde Gud beuare dine ord
fra alle falske lære/
ath alle wi her sammen bo
du vilt vor beskermer være/
De Gudz forgangne monne du her finde/
dit folk acte de nu offuer ath vinde/
o Gud forbiud thennem det Amen
Ere være dig Fader euindelige/
och Christ din Søn vor Herre/
der til vor trøstere den Helligand/
aff hierted wi det begere/
Giff oss din naade oc styrke vor tro/
ath wi tilsammen met kerlighed bo/
i ith sind effter din vilge

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.