Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[35v]

Den li Psalm Ath mand Beklager sin synd oc brøst

BEklage aff alle mine sinde
maa ieg met Kong Dauid
Jeg kan det oc befinde/
min Gud han vaar mig vred/
ieg det vel wed/
det er min synd wrene
Der hannem saa all ene
fortørnede mange leed
O Gud ieg mig bekender
en syndere for dig/
ieg mercker och befinder
inted andet i mig/
En ond attraa met legemss begering/
til denne verdsens næring
der mig besuige maa
O herre mig benaade
min Gud och skabere blid/
Min brøst vil mig forrade
det er henniss daglige id/
oc all min lid
din naade lad mig beuare/
fra Satans falske snare/
i denne naadelige tid
|36rAth ieg mig ey bort kaster/
met synd oc ondskab min/
Dit ord som synden last
er met all sin krafft oc sind/
O herre bold/
lad mig saa stadig bliffue/
ath ingen mig kan driffue/
fra din mact oc wold
O Christ som est all ene
mit haab oc al min trøst/
du est Gudz ord det rene/
som bortager syndens brøst/
det er oc vist/
du kant mig det forhuerffue/
ath ieg maa hiemmerige erffue/
min glede oc al min løst
Helligand o herre/
vd aff din guddoms mact/
kant du all sandhed lære/
som Christus haffuer sagt/
Alt met din krafft/
men ieg er her elende/
lær mig hannem ret ath kende/
aff all min hw oc act

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.