Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[34r]

(Den li Psalm) Miserere meo deus

O Herre Gud benaade mig for din store barmhiertighed
Aff slet all min wretwished/
Jeg kendis min synd hun er meg led
Tho meg wel aff ondskab min/
och gør mig ren aff all min synd/
Thi ieg ken|34vder min ondskab nu/
oc min synd er altid i min hw
O Herre Gud mod dig all ene/
haffuer ieg syndet/ det kender ieg gerne
Ont haffuer ieg giort i din asiwn/
Ath det er vist som dw haffuer sagt/
at alle dig skulle bede om miskund/
thi vor nature er fuld aff synd/
Huad hade wi ellers naade behoff/
dw vinder dem offuer som det icke tro
Rom viiSee Herre i synden ieg vndfangen er
min moder mig i synden fødde/
sandhed han gielder altid for dig/
din lønlige raad dw mig thede/
Dw haffuer wist mig huordan ieg er/
fuld aff ont oc syndzens beger/
det kunde ieg icke forstaa/
for dw lost mig din wisdom faa
Du stenck mig selff o Herre
met din Jsop oc naade/
da bliffuer ieg ren och bædre/
quit fra all syndzens waade/
Din kære Søns blod er den Jsop/
der huider en sne gør siel och krop/
Lad mig faa ath høre dine glædelig ord/
saa frøydis de ben som forsmaade vore før
|35rDit ansigt o Herre went fra min synd/
slæt vd all min wretuished/
skaffe i mig ith rent hierte igen/
forny mit sind oc forskyd mig ey/
Tag ey fra mig/ den Helligand/
giff mig glæde i din frelsermand/
Met en sterck aand gør mig stadig/
hoss dig ath bliffue euindelig
De troløse vil ieg lære din vey/
huorlunde de skulle hannem kende/
ath de mue vndgaa den falske sti/
oc sig nw til dig om wende/
Beskerm mig herre min salighedz Gud/
fra blodige syn alle/
O Herre lad op mit hierte oc mund/
dit loff oc ære ath tale
Hagde dw legemligt offer elst/
da wilde ieg det vel gøre
En ydmyg aand saa tager dw helst/
ith angerfult hierte monne dw høre/
Bethe dit folk din vilge god/
oc byg din Christen kircke/
saa skalt du retferdighedz offer faa/
De skulle dig Christelig dyrcke
Ere være dig Gud i euighed/
for din miskund och naade/
wi tacke din barmhiertighed/
ath dw vilt oss styre oc raade/
Der til din Søn vor frelsere mand/
skal giffuis den samme ære/
aff fattig oc rig i alle land/
Den Helligand bør dem lig ath være

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.