Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[58r]

(Den C oc xlviii psalm) Lauda Hierusalem

HJerusalem dw hellige stad/
loffue herren alle dage/
Ath han din port saa haffuer tillluct
at ingen gør dig vmage/
Dine burgere i dig velsigned ere/
han skaber och fred omkring dig her/
han haffuer dig vel bespiset
Han sender wd sit hellig ord/
offuer ganske iorden alle/
met saadan fart løber det saa snart/
ath ingen kan det igenkalle/
huad som han før lod fryse och snee/
feruermer han nu och lader op tø
sten hierter mue der vid smelte
|58vHuem sin vilge her vndertrøcker/
och lader all ene Gud raade/
til Gud sig tror och ey befrycter/
i fordel eller i skade/
Gudz ord och loff bliffuer han vell viss/
Och ingen anden faar den priss
vden Jsrael den rette

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.