Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[82r]

Den xlvi psalm deus noster refugium et virtus paaminder oss at wi skulle ingen ting lade trenge oss fra Gudz ord/ men bliffue hard der vit Thi Gud er vaar skiold och vern

WOr Gud han er saa sterck en borg/
Han er vor skiold oc værie/
han hielper aff all nød oc sorg/
der oss vil her besnarge/
dieffuelen wor gamble fiende
han wil oss offueruinde/
stor mact oc argelist
bruger han mod oss vist/
paa iorden er ey hans lige
Vor egen mact er inthet verd/
wi ere snart offueruunde/
der strider for oss en wellig Herre/
alting maa for |82v hannem bugne/
Spør du huo han er/
Christus han heder/
en Herre offuer alle Herer/
oc ey ere frelsere flere/
marcken vil han beholde
Det all verden fuld aff dieffuele vore
oc vilde oss slet opsluge/
dem frøcte wi icke ved ith haar/
thi Gud kan dem det forbiude/
Er verdsens første wred
wil oss sencke ned/
han kan dog intid
Christus haffuer hannem fangit/
ith Gudz ord kan hannem binde
Det samme ord de lade vel staa/
oc der til vtack haffue
thi Gud vil selffuer hoss oss gaa/
alt met sin aand och naade/
tage de bort wort liff/
gotz/ ære børn oc viff/
wi passe ey der paa/
de kunde ey mere faa/
Gudz rige wi dog beholde

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.