Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[103r]

(Den xxv Psalm) Ad te leuaui/ Som er en ret skickelig bøn til ath begere hielp och trøst aff Gud met i all nød oc trang

FRa mennisken haffuer ieg went min hw/
Til dig min siel opløffter/
O herre Gud beuar mig nu/
at ingen mig misacter/
All min tillid haffuer ieg till dig/
fra skam och skendsel wochte mig
ath sig min vwenner ey glede
Beskemmet bliffuer ingen quinde el|103vler mand/
som sig paa dig forlade/
din veldige hand/ dem frelse kan/
fra sorg oc alskøns waade/
men skam oc skendsel faa alle de/
som dine tienere gøre ve/
for vden all ret aarsage
Viss mig o herre din vey ath gaa/
at ieg din sti maa lære/
vdi sandhed lær mig fast ath staa/
Thi du est Gud min herre/
min hielp oc trøst oc all tillid/
der til forlader ieg mig altid/
tradz alle dem som mig forfølge
Min herre lad dig till hiertet gaa/
oc werdiss det ath betencke/
huorlediss de alle met dig staa/
huilcke du din naade skencker/
beslut det haffuer du for vist/
aff euighed for vden list/
huor met de salige worde
Min vngdoms brøst oc vfornufft/
o herre vilt du forgette/
forlad mig all min store wtucht/
och mine synder affslete/
formedelst Christi rosen blod/
som nøgen for oss paa korssit stod/
O herre vdi hw kom dette
Herren er sød/ retuiss oc god/
alle dem |104r som hannem paa kalde/
om de en noget aff veyen gaa/
han vil dem dog ey vnfalde/
han lærer dem sin vilge god/
befester hannem i deris hierte rod/
alt effter sin egen vilge
Herrens vey/ ær sandhed visselig/
godhed/ miskund och naade/
Sit løffte holder han tryggelig/
snarlig giffuer det til baade/
alle dem hans ord samtøcke nu/
oc elske dem aff hierte oc hw/
som oss aff skrifften kundgøris
For dit hellige naffn o Herre Gud
affslet alle mine synder/
det er saa megit det onde krud/
oc woxer alle stunder
Der fore o Herre vnderuise mig/
vdi din low wandre rettelig/
aldeliss effter din vilge
Menniskens siele som frøcte Gud/
de skulle hanss rige erffue/
de hannem tro/ faa euig ro/
oc skulle ret aldrig forderffuis/
Herren er deris rette forsuar
sit Testamente dem obenbar/
desligest den Helligand skencker
|104vO herre Gud til dig altid
mine øgen ieg opløffter/
frelss mig aff snaren ieg er vdi/
til helffuede mig synden forplicter/
forbarme dig mig o herre Christ/
Thi ieg er arm oc forsmaader vist/
der til aff mange foracthet
Min hiertens ve och nød er stor/
vd aff min sorg mig redde/
ansee ath ieg misachtet er/
aff treldom plat formødder
affslet all min wretuished
thi mange gøre mig vfred
oc aff fortred mig hade
Beuar min siel oc hielp nu mig/
ath ieg icke plat beskemmis/
mit stadige haab haffuer ieg till dig/
din vilge lad hoss mig fremmis/
och hielp nu herre aff sorg oc ve/
Jsrael dine tienere/
som dig all ene tilhøre

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.