Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[101v]

Den li Psalm Miserere mei Deus

O Gud forbarme dig offuer mig
for din store barmhiertighed/
Och for din megne miskundhed/
slet aff min vretferdighed/
Tho du mig vel aff ondskaff min/
och gør mig ren fra all min synd/
Thi ieg kender min ondskaff nu/
min synd er altid i min hw
Esa xliiO herre Gud mod dig all ene
haffuer ieg syndit/ det kendiss ieg/
Jeg haffuer giort ont i dit aasyn/
ath det er vist/ som du haffuer sagt/
ath alle skulle bede dig om miskundhed/
thi vor nature Rom. iii Rom. viier fuld aff synd/
huad hagde wi ellers naade behoff?
du vinder dem offuer/ |102r som det ey tro
See/ ieg er vdi synd fødder/
i synd vnfick mig min moder/
Ret sanningen ieg ey dylger/
løgen mot du icke høre/
du haffuer vist mig/ huordan ieg er/
fuldPsa. v aff ond beger/
det kunde ieg icke før forstaa/
før du lod mig din visdom faaPsa. xix
O Herre stenckt du selff paa mig
met din Jsop och naade/
da bliffuer ieg ren visselig/
oc quit fra synd oc waade/
din kære Søns blod er den Jsop/
der huii Petri ider en sne gør siel och kropp/
lad mig faa høre din gledelige ord/
saa frøydis mine ben som beffuede før
O herre see ey til min synd/
slæt vd all min vretferdighed
och skab ith rent hierte i mig
giff en ret aand/ forny mit sind/
oc kast mig icke fra dit ansicte/
tag icke fra mig den Helligand/
giff mig glede i din frelsermand/
met en sterck aand |102v gør mig stadig
Dine veye ieg dem lære vil
som vretuise ere
ath de skulle synden offuergiffue/
oc sig til dig omuende/
frelss mig o Actor. xxviherre min salighedz Gud/
fra ligemsens syndelig løst/
saa skall min tunge alt effter dit bud
gladelig forkynde din retuished
O herre lad op mine læbe/
saa skall min mund kundgøre
dit loff och priss Psal. xioc store ære/
oc altid det framføre/
Fordi om du vilde offer haffue/
al saa gerne ieg det gaffue/
men du behøffuer inthit vor gerning/
vort offer gør dig ingen forbedring
Esaie lxviEn sorgfuld aand oc bedrøffuit/
ith ydmygt hierte oc forknusit/
som for din lærdom giffuer sig/
det er dig Gud behageligt
Och men wi kunde inthit ii Co. iii i Cor. iiigaat/
da Hielp du Sion/ som er dit folk/
effter din vilge god och from/
lad det Psa. ciiopbyggis met din lerdom
Hierusalem din forsamling/
naar det bliffuer fast opmurit/
met dine ord aff |103r sende bud dine/
saa bliffuer altsammen vel writ/
Da skalt du faa retuist offer
Psa. iiii som er loff/ priss/ oc tack/ och ære/
det bør dig Gud all ene nyde/
saadant offerPsal. l skulle wi dig giffue

* Denne samme Psalm Miserere mei Deus finder du i det xxxiiii och xxxv blad anderlediss fordansket

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.